SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Nepoškvrnené počatie Panny Márie
Blahoslavení chudobní v duchuTy si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

25. marec 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Lk 01, 26-38

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Raduj sa‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.

 

Bohu nič nie je nemožné. Týmito slovami sa končí epizóda o zvestovaní anjela Gabriela Márii. Aby Bohu bolo nič nemožné, vyžaduje sa počúvanie jeho slova, dôverovať mu a potom to chce činnosť. Epizódu o zvestovaní evanjelista končí týmto ubezpečením - že Bohu nič nie je nemožné - lebo celá cesta je skutočne stúpaním.

Sv. Pavol v prvom liste Korinťanom hovorí, že Boh si vybral to, čím svet pohŕda, čo je v jeho očiach neurodzené, to, čo by sme si nikdy nevybrali pre naše plány. A Boh práve to urobil.

Čítame Evanjelium podľa Lukáša. "V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela", Gabriel po hebrejsky Gabri-el znamená "Božia sila", teda je to stvoriteľská sila, ktorá dokáže zvíťaziť nad akýmkoľvek odporom. "Do galilejského mesta", a už tu začínajú ťažkosti, lebo Boží anjel nie je poslaný do svätého Júdskeho kraja, ktorý nesie meno zakladateľa 12 kmeňov Izraela, Júda, je to miesto, kde v Jeruzalemskom chráme sídli Božia prítomnosť, ale v tak pohŕdania hodnom kraji, že za svoj názov vďačí prorokovi Izaiášovi, ktorý vo svojej knihe v 28 kapitole, 23 verši označuje toto miesto ako "oblasť národov", čiže pohanov (hebr. "ghelil hagoim"), bezbožníkov.

"Okruh, oblasť, kraj" sa po hebrejsky povie Ghelil a z toho je slovo Galilea. Teda jedná sa o pohŕdania hodný kraj, oblasť obývanú ľuďmi o ktorých sa verilo, že nebudú môcť byť vzkriesení, v každom prípade ide o kraj vylúčený z Božej činnosti. A mesto v tom kraji "sa volá Nazaret", nikdy sa nespomína v Starom zákone, nikdy sa nespomína v Biblii. Je to divoká dedina obývaná agresívnymi jaskynnými ľuďmi.

Jozef Flávius, súčasník evanjelií hovorí, že Galilejčania sú agresívni od malička. Ale ešte je tu niečo viac: "k panne zasnúbenej", to na čo chce evanjelista poukázať len ťažko pochopíme, pretože spôsoby uzatvárania manželstva v tých časoch sú veľmi vzdialené a iné ako naše. Manželstvo sa uzatváralo v dvoch etapách. Prvá etapa "Kiddushin", sobáš, keď dievča dosiahlo 12 rokov a chlapec 18, potom po roku nastala druhá etapa manželstva, "nissu'in", nazývaná svadba. 

Máme tu teda dievča, ktoré sa nachádzalo v prvej fáze manželstva, kedy ešte nebolo možné, aby manželia žili spolu a mali spolu manželský vzťah.  

Táto žena je vydatá. Teda anjel je poslaný k žene. Boh nikdy nehovoril so ženou, aj tu ide o vzostup. Biblia hovorí, že "žena je počiatkom hriechu a kvôli nej všetci zomierame". 

"Mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária." Ešte stále je tu stúpajúca cesta, spomedzi všetkých mien, ktoré by bolo možné vybrať pre toto dievča, ktoré má porodiť Ježiša sa vyberie práve meno, ktoré v Biblii prináša nešťastie. Prečo? Je to meno Mojžišovej sestry, ambicióznej ženy, ktorú Boh tvrdo potrestal malomocenstvom. Od tej chvíle sa meno Mária už viac v Biblii neobjaví. 

Niečo ako v našom kresťanskom svete, meno Judáš (Júda), čo je prekrásne meno a mimochodom je to meno jedného z apoštolov (nie len Ježišovho zradcu), keďže však pripomína zradu, nikto nedá dieťaťu meno Judáš.

Tak sa nedávalo dievčaťu meno Mária, lebo pripomínalo ženu potrestanú Bohom. Vidíme teda, že je tu náročná cesta stúpania. V Galileji, v Nazarete, je žena s menom, ktoré prináša nešťastie; "Anjel prišiel k nej a povedal: „Raduj sa", čiže teš sa, "milosti plná", čo nie je anjelovo konštatovanie o Máriinych čnostiach, ale hovorí "si naplnená milosťou".

Boha nepriťahujú Máriine zásluhy, ale ju napĺňa svojou láskou. "Pán s tebou", je to výraz, ktorým Boh potvrdzuje svoju prítomnosť s tými, ktorých povoláva, aby konali jeho skutky, ako napr. Gedeon. "Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha." Teda Boh ju napĺňa svojou láskou. "Počneš", a tu sa začínajú nové skutočnosti, ktoré potom budú dozrievať počas Ježišovho života a jeho učenia. 

"a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš". Ale to je neslýchané, žena nemôže dať meno dieťaťu, ktoré sa narodí. Potom meno dieťaťa, ktoré sa narodí je to isté ako otcovo. Tu však žena je povolaná, aby skoncovala s tradíciou, aby skoncovala s minulosťou a otvorila sa novému. Ona musí dať meno dieťaťu a nemá ho nazvať menom svojho manžela Jozefa, ako káže tradícia, ale má mu dať meno Ježiš. Anjel hovorí o dieťati: "On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón", nezdedí trón, je tu nové konanie, "jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca".

Toto je prísľub, ktorý anjel dáva Márii. Máriu však táto novosť nerozhodí, pýta sa len na spôsoby. "Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?", samozrejme, lebo ešte nedošlo k druhej fáze manželstva, svadbe, keď sa začína spoločný život. 

"Anjel jej odpovedal:", evanjelista uzatvára Máriin život medzi dve zostúpenia Ducha Svätého, zvestovanie a vo večeradle na Turíce. "Duch Svätý zostúpi na teba", v Márii je nové stvorenie, nová generácia, "a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn". To sú vyjadrovacie prostriedky pre pochopenie, že ten, ktorý sa narodí bude Mesiáš, poslaný Bohom, vysloboditeľ ľudu. 

Teda na Máriu zostúpi Duch Svätý ako vo chvíli stvorenia. To, čo sa narodí je niečo úplne nové. Prečo anjel z toho všetkého vylučuje Jozefa? Lebo otec odovzdáva synovi nie len biologický život, ale aj náboženskú a morálnu tradíciu. Ježiš však nebude nasledovať otcov Izraela, ale bude nasledovať otca, ktorý je Boh.

A anjel potvrdzuje: "Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné". Anjel slovami, ktoré Boh povedal Sáre, ktorá v pokročilom veku s Abrahámom neverila v možnosť priviesť na svet dieťa,  potvrdzuje Márii, Bohu nič nie je nemožné. 

Božie konanie s jeho stvoriteľskou mocou nemá hraníc, ale, ako sme pripomenuli na začiatku, zo strany človeka potrebuje počúvanie, dôveru v slovo a potom aj spoluprácu. "Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána", nie služobnica, ale "služobnica Pána" to bol jeden z titulov, ktorý mal Izraelský ľud, teda pre evanjelistu Mária predstavuje ľud, "nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel".

Mária dôveruje, úplne dôveruje Bohu svojich otcov, teraz pred ňou stojí ešte ťažšia úloha: prijať Boha svojho syna Ježiša.

Autor: Alberto Maggi, OSM
Zdroj: studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N