SpäťÚvod / Podmienky

Podmienky

Podmienky používania portálu zaostri.sk

Používaním internetového portálu www.zaostri.sk (ďalej len 'Portál' alebo 'internetová stránka Portálu') udeľujete súhlas s týmito Podmienkami:

Prevádzkovateľom internetovej stránky Portálu je občianske združenie Zaostri na rodinu, Starohorská 68, 974 01 Banská Bystrica, e-mail: narodinu@zaostri.sk, IČO 421 969 22, zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 4. 11. 2011 pod číslom spisu VVS/1-900/90-38435, (ďalej len 'Prevádzkovateľ').

Portál je prístupný všetkým užívateľom siete internet bezplatne.

Každý užívateľ vstupuje na internetovú stránku Portálu a používa ju na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, priamo či nepriamo vzniknuté v súvislosti s používaním Portálu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá ani neručí za pravdivosť, obsah a formu reklamy a inzerátov, uverejnených na internetovej stránke Portálu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah článkov a príspevkov v diskusných skupinách.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať príspevky užívateľov, ktoré svojím obsahom porušujú platné zákony SR a/alebo dobré mravy.

 

Registrácia a ochrana osobných údajov

Každý užívateľ Portálu si môže registráciou vytvoriť vlastné konto.

Registrácia sa uskutočňuje pomocou formulára, umiestneného na internetovej stránke Portálu, do ktorého užívateľ zadá meno, e-mailovú adresu (ďalej len 'osobné údaje'), užívateľské meno a heslo.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje sám bez pomoci sprostredkovateľa a výlučne za účelom poskytnutia užívateľom Portálu možnosť vkladať inzeráty, články, príspevky a blogy. Zároveň slúžia Prevádzkovateľovi ako indikátor čítanosti a dôveryhodnosti Portálu. Účelom registrácie je taktiež získanie spätnej väzby na internetový Portál www.zaostri.sk.

Užívateľ poskytuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovávaním osobných údajov tak, že:

1. sa oboznámi s Podmienkami,

2. vyplní registračný formulár,

3. zaškrtne políčko na konci registračného formulára na znak toho, že sa oboznámil s Podmienkami a že súhlasí so spracovávaním svojich osobných údajov

4. a nakoniec klikne na políčko Odoslať registráciu.

Osobné údaje nebudú zverejnené ani poskytnuté tretím osobám.

Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich Prevádzkovateľovi poskytol.

Osobné údaje poskytuje užívateľ na dobu trvania služby registrácie.

Každý užívateľ, ktorý poskytne svoje osobné údaje prevádzkovateľovi má právo kedykoľvek požiadať, aby boli jeho osobné údaje úplne, alebo sčasti likvidované, a to zaslaním e-mailu alebo doporučeného listu na ktorúkoľvek z vyššie uvedených e-mailových adries alebo poštovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vyhovie takej žiadosti ihneď.

Na zadanú e-mailovú adresu bude Prevádzkovateľ užívateľovi zasielať novinky týkajúce sa činnosti Portálu. V žiadnom prípade nejde o komerčné oznamy alebo o nevyžiadanú reklamu.

Uvedením e-mailovej adresy v registračnom formulári súhlasí užívateľ so zasielaním noviniek týkajúcich sa činnosti Portálu do svojej e-mailovej schránky. Tento súhlas je možné jednoducho odvolať zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu nechcem@zaostri.sk.

Užívateľ berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že svoj súhlas na ich spracúvanie môže kedykoľvek odvolať (viď vyššie). Užívateľ si je vedomý, že Prevádzkovateľ je povinný pri spracovávaní údajov postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, znení neskorších predpisov a že ako dotknutá osoba má práva bližšie špecifikované v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Ak dôjde k zmene podmienok používania Portálu, bude s novými podmienkami Užívateľ oboznámený pri prihlásení a vyzvaný k opätovnému súhlasu. Bez neho nebude môcť pokračovať v prihlásení.


Autori

Autorom je fyzická osoba, ktorá vytvorila text, ktorý bol poskytnutý vložením súboru obsahujúceho text do redakčného systému Portálu, jeho prenosom na server Portálu alebo jeho zaslaním e-mailom alebo listom Prevádzkovateľovi za účelom jeho zverejnenia na internetovej stránke Portálu (ďalej len 'Autorský text').

Autor takýmto poskytnutím Autorského textu Prevádzkovateľovi vyjadruje súhlas s Podmienkami a so zverejnením Autorského textu na internetovej stránke Portálu.

Prevádzkovateľ je oprávnený rozhodnúť o tom, ktorý Autorský text na internetovej stránke Portálu zverejní.

Prevádzkovateľ je oprávnený Autorský text pred zverejnením na internetovej stránke Portálu meniť a prispôsobovať ho potrebám Portálu.

Autorovi zverejnením Autorského textu na internetovej stránke Portálu nevzniká nárok na odmenu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Autor nie je oprávnený požadovať dodatočné zmeny alebo stiahnutie Autorského textu z internetovej stránky Portálu.

Autor, ktorý má záujem o uverejnenie svojho Autorského textu v inom médiu ako je Portál bez ohľadu na jeho povahu (elektronickú, tlačenú, rozhlasovú), po tom ako Prevádzkovateľ Autorský text zverejnil na internetovej stránke Portálu, je povinný Prevádzkovateľa o tejto skutočnosti informovať a požiadať o súhlas.

Prevádzkovateľ súhlas udelí vždy, ak Autor spolu s Autorským textom uverejní dodatok, že ide o text napísaný pre internetový portál www.zaostri.sk

 

Preberanie Autorských textov inými médiami

Iné médium bez ohľadu na jeho povahu (elektronické, tlačené, rozhlasové), ktoré má záujem zverejniť Autorský text alebo jeho časť, po tom ako bol publikovaný na internetovej stránke Portálu, je povinné požiadať Prevádzkovateľa o súhlas.
V prípade, že Prevádzkovateľ takýto súhlas udelí, je iné médium povinné zverejniť Autorský text s menom Autora a s dodatkom, že ide o text napísaný pre internetový portál www.zaostri.sk

 

Obrazový materiál

Obrazový materiál je akákoľvek fotografia v digitálnej alebo fyzickej podobe, kresba, logo, schéma alebo ilustrácia (ďalej len 'Obrazový materiál').

Užívateľ, ktorý poskytol Obrazový materiál Prevádzkovateľovi vložením súboru obsahujúceho Obrazový materiál do redakčného systému, jeho prenosom na server alebo jeho zaslaním e-mailom alebo listom, vyjadruje súhlas s Podmienkami a so zverejnením obrazového materiálu na internetovej stránke Portálu.

Užívateľ zároveň poskytnutím Obrazového materiálu potvrdzuje, že je jeho autorom, ak neuvedie inak.

Prevádzkovateľ je oprávnený rozhodnúť o tom, ktorý obrazový materiál na internetovej stránke Portálu zverejní.

Prevádzkovateľ je oprávnený Obrazový materiál pred zverejnením na internetovej stránke Portálu meniť a prispôsobovať ho potrebám Portálu.

Užívateľovi zverejnením Obrazového materiálu na internetovej stránke Portálu nevzniká nárok na odmenu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

Upozornenie

Pokiaľ nám je známe, všetok materiál publikovaný alebo inak použitý na webovej stránke www.zaostri.sk sa používa buď so súhlasom autora alebo je vo verejnej doméne. Ak máte vedomosti o opaku, alebo predpokladáte že boli porušené Vaše autorské práva, kontaktujte nás. Obratom Váš podnet posúdime a zabezpečíme zmenu podľa dohody s Vami.

 

V Banskej Bystrici, 25. januára 2014

tím ZAOSTRI NA RODINU

N