SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / ... priblížilo sa Božie kráľovstvo
Čo vychádza z ľudského srdca ...

... priblížilo sa Božie kráľovstvo

18. február 2024 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
... priblížilo sa Božie kráľovstvo

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu:

 

Mk 1, 12 - 15 

Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

 

Komentár I.

Na prvú pôstnu nedeľu nám liturgia ponúka epizódu pokúšania Ježiša na púšti z Evanjelia podľa Marka a tu, v Markovej verzii pokušení sa Ježiš nemodlí a nepostí; prečo? Evanjelista nemá v úmysle predstaviť epizódu z Ježišovho života, ale celý Ježišov život.

Vieme, že číslo štyridsať má v Biblii symbolickú nie matematickú ani aritmetickú hodnotu. Vyjadruje jednu generáciu. Evanjelista nám teda v týchto niekoľkých veršoch predstavuje, aký bol celý Ježišov život; čiže nie udalosť, z ktorej Ježiš vyšiel víťazne, ale celý jeho život.

V 1 kapitole, 12 verši evanjelista píše: „A hneď ho Duch“, ten duch, ktorého dostal Ježiš vo chvíli svojho krstu. Odpoveďou na Božiu lásku, ktorej sa Ježišovi dostalo je teraz láska k ľuďom, láska, ktorá ich vedie k slobode. „A hneď ho Duch hnal“, sloveso, ktoré používa evanjelista, je veľmi silné, „hnal“, aby naznačil naliehavosť tohto konania, „na púšť“. Tá púšť pripomína púšť Exodu, cestu oslobodenia, po ktorej sa teraz Ježiš vydal, aby oslobodil svojich.

„Na púšti bol štyridsať dní“ ako sme už povedali, nie je to epizóda z Ježišovho života, ale celý Ježišov život, „a satan ho pokúšal“. Sloveso „pokúšať“ v tomto evanjeliu paradoxne pripisované tým, ktorí sa v kultúre tých čias považovali za najbližšie k Pánovi, farizejom. Oni sú Ježišovými pokúšateľmi, lebo sú ako satan, diabol, ktorý oddeľuje; oddeľujú ľudí od Boha, muža od ženy a ľudí medzi sebou. A satan ho pokúšal: epiteton „satan“ Ježiš adresuje jednému zo svojich učeníkov, Petrovi, ktorý neprijíma Ježišovo smerovanie ísť a sprostredkovať život, chce Mesiáša moci a nechápe, že Ježiš bude namiesto toho zničený mocou.

Evanjelista potom píše: „Bol medzi divou zverou“. V knihe Daniel divé zvieratá predstavujú ríše, moc, to, čo môže spôsobiť smrť. Ježiš bol teda celý život v ohrození života a „a anjeli mu posluhovali“. Anjeli sa tu po prvý raz objavia v postoji služby. Týchto anjelov, ako neskôr uvidíme, v Marekovom evanjeliu predstavujú ženy. Budú to ženy, ktoré sa dajú Ježišovi do služby. Prvá bude Petrova svokra, posledný raz, keď bude atribút služby pripísaný ľuďom, budú to opäť ženy pri ukrižovaní, ktoré ho nasledovali z Galiley. Zatiaľ čo sa učeníci v celom evanjeliu medzi sebou hádajú o tom, kto je najdôležitejší, kto stojí nad ostatnými, ženy, ktoré boli považované za bytosti najviac vzdialené od Boha chápu, že spoločenstvo s Bohom sa uskutočňuje prostredníctvom služby. Evanjelista tu používa sloveso „diakoneo“ (foneticky), odtiaľ výraz diakon, čo znamená službu, ktorá je vykonávaná slobodne z lásky. V desiatej kapitole to bude Ježiš, ktorý počas jednej diskusie so svojimi učeníkmi povie, že neprišiel, aby sa nechal obsluhovať, ale aby slúžil. Služba slobodne vykonávaná s láskou a štedrosťou je jedinou zárukou spoločenstva s Bohom.

Hneď potom evanjelista hovorí: „keď Jána uväznili“. Toto sú divé zvieratá: tak Ján ako aj Ježiš pozývajú k zmene, ale tí, čo sú pri moci, nemajú v úmysle niečo meniť, preto prenasledujú všetkých, ktorí ohlasujú zmenu.

 

Komentár II.

Markovo evanjelium v prvej kapitole od 14 verša predstavuje začiatok Ježišovho účinkovania. Pozrieme sa len na dva verše, ktoré sú však veľmi bohaté a účinné. Evanjelista píše: "Keď Jána uväznili", prečo bol Ján Krstiteľ uväznený? V šiestej kapitole potom Marek vysvetlí prečo: Ján Krstiteľ obviňoval kráľa, že sa oženil so zákonitou manželkou svojho brata, ale je aj iná verzia, ktorá neodporuje, ba práve naopak, dopĺňa obraz a nachádza sa v Židovských starožitnostiach Jozefa Flávia. Je veľmi, veľmi zaujímavá a umožňuje nám pochopiť dôvod Jánovho uväznenia. Jozef Flávius píše: "Keď sa mnohí zhromažďovali okolo neho, lebo jeho reči dosiahli najvyššie vrstvy", čiže ohlasovanie Jána Krstiteľa dosiahlo najvyššie vrstvy spoločnosti, "Herodes sa znepokojil".

Ján ohlasoval posolstvo zmeny, ten, kto má moc nechce zmenu. Ľudia túžia po zmene, ale mocní nie, prečo? "Výrečnosť, ktorá mala taký veľký vplyv na ľudí, by mohla viesť k nejakej forme povstania, lebo sa zdalo, že chcú byť v čomkoľvek vedení Jánom". A tu je dôvod, ktorý podáva Jozef Flávius: "Herodes sa teda rozhodol, že by bolo lepšie dopredu zasiahnuť a tak sa ho zbaviť skôr, než jeho činnosť spôsobí nepokoje, než by čakal že sa situácia obráti a tak by sa ocitol v tak ťažkej situácii, čo by potom mohol ľutovať".

Podľa Jozefa Flávia Herodes zabil Jána Krstiteľa preto, lebo jeho popularita viedla k zmene v spoločnosti, čo Herodes nechcel. To však nevylučuje motív, ktorý udáva Marek. Evanjelista poukazuje na hlúposť moci: zakaždým, keď v dejinách mocní uhasia, alebo odstránia hlas, ktorý obviňuje, Boh vzbudí ďalší, ešte silnejší hlas. Len čo bol umlčaný hlas Jána Krstiteľa, ihneď začína omnoho silnejší Ježišov hlas.

"Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley". Ježiš sa nachádzal v Júdsku kvôli krstu, ale toto sväté územie, kde sa nachádzal i hlavné mesto Jeruzalem s Božím domom v chráme, tak sväté, ako aj nebezpečné a vražedné, je pre Ježiša riskantným miestom, preto odchádza na sever do krajiny sedliakov a hlúpych pastierov, do Galilei a tam začína svoje účinkovanie. Do Júdska sa vráti až na konci, aby sa konfrontoval s kňazskou inštitúciou v Jeruzaleme a tam bude zabitý.

Ježiš teda ide do Galilei, aby tam "hlásal Božie evanjelium". Slovo evanjelium je grécke a znamená dobrá zvesť, zdá sa, že bolo vyjadrené evanjelistom práve pre tento prípad, na označenie Ježišovho posolstva. Evanjelista začal svoju knihu, svoje rozprávanie tým, že napísal: "Začiatok evanjelia", čiže začiatok dobrej zvesti, "Ježiša Krista, Božieho Syna". Tu však evanjelista píše: "hlásal Božie evanjelium". Najprv povedal: evanjelium Ježiša Krista, teraz hovorí: Božie evanjelium. Týmto spôsobom chce evanjelista identifikovať Ježiša a Boha. Nie je možné oddeliť jedného od druhého: Boh sa vyjadruje a zjavuje sa vo svojom synovi, v Ježišovi. A aká je tá dobrá zvesť? To objavíme počas celého evanjelia. Je to Boh, ktorý nie je len dobrý, je výnimočne dobrý a predovšetkým, čo bude dôvodom kontrastu s učeníkmi, s rodinou a s ľuďom, s autoritami, je univerzálnou láskou, láskou, ktorá sa neobmedzuje na jeden vyvolený, privilegovaný ľud, láskou, ktorá nepozná hranice vytvorené národmi, náboženstvami, morálkami.

Ježiš teda začína ohlasovať túto dobrú zvesť a hovorí: "Naplnil sa čas", čas zmluvy medzi Bohom a jeho ľuďom, ktorý žiaľ nepriniesol ovocie, lebo Izrael sa stal národom ako všetky ostatné národy, ako pohanské národy s priťažujúcimi okolnosťami, ktoré nespravodlivosť páchala v mene Božom. Ježiš teda hovorí čas sa skončil, čiže sa naplnil, vypršal "a priblížilo sa Božie kráľovstvo", čo je to Božie kráľovstvo? Boh nechcel monarchiu pre svoj ľud a po dramatickej skúsenosti s monarchiou, s kráľom horším než tí ostatní pred ním sa monarchia prakticky rozpustila v ľude a rodí sa očakávanie kráľovstva, kde by panoval Boh. A tak toto je Ježišovým ohlasovaním: priblížilo sa Božie kráľovstvo.

Ako teda vládne Boh? Boh nevládne tak, že vydáva zákony, ktoré jeho poddaní musia zachovávať, ale Boh vládne tak, že dáva svojho ducha, svoju vlastnú schopnosť milovať, prijať túto lásku. Božie kráľovstvo v evanjeliu je alternatívna spoločnosť, kde miesto hromadenia pre seba je podelenie sa s druhými, kde miesto rozkazovania sa človek dáva do služby. Je blízko, prečo neprišlo? Lebo aby prišlo, nezostúpi zhora, potrebuje zmenu, spoluprácu zo strany človeka.

To je dôvod prečo hovorí: "Obráťte sa". Evanjelista používa sloveso, ktoré neoznačuje náboženské obrátenie, alebo návrat k Bohu. S Ježišom sa netreba vracať k Bohu, lebo Boh je tu, ale treba ho prijať a s ním a ako on ísť v ústrety druhým. A tak používa sloveso, ktoré označuje zmenu zmýšľania (mentality), ktoré hlboko zasahuje do spôsobu správania sa, teda zmeňte život, obráťte sa "a verte evanjeliu", verte dobrej zvesti. Toto je obraz nádeje, je to obraz istoty, verte, že je možné uskutočniť alternatívnu spoločnosť, verte tomu až dokonca, lebo to je dobrá zvesť a dobrá zvesť je Božou odpoveďou na túžbu po plnosti života, ktorú v sebe nosí každý človek.

Autor: Alberto Maggi, OSM
Zdroj: studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N