SpäťÚvod / Články / Odporúčame / dokumenty, štúdie / Ideológia gender - dotýka sa ma?
7 magických rokov

Ideológia gender - dotýka sa ma?

16. apríl 2013 / ThLic. Marek Iskra

Vytlačiť Vytlačiť
ideológia gender 1

Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí funguje v rámci organizačnej štruktúry pri MPSVR SR.

Na prvý pohľad sa zdá, že jeho hlavnou náplňou je riešiť násilie páchané na ženách a zrovnoprávniť odmeny mužov a žien za tú istú prácu. Keď sa však pozrieme bližšie o čo tu ide, je čas "byť v strehu". Skúsenosť okolitých krajín z posledných rokov k téme "gender" nám prezradí viac. Viac hovorí vo svojej štúdii Marek Iskra, riaditeľ DPCPR BB. 

Prioritné oblasti k dotáciám

Tj. vymedzenie činností a cieľov na podporu rodovej rovnosti tak, aby mohli byť podporené štátnou dotáciou v roku 2013. Jednou z oblastí je:

Implementovanie programov a osvetových aktivít, ktoré zabezpečia vykorenenie tradičných stereotypov o rodových rolách mužov a žien v rodine, na trhu práce, v zdravotníckom sektore, akademickej obci, politike a v spoločnosti ako takej so špeciálnym dôrazom na oblasť vzdelávania vrátane sexuálnej výchovy a výchovy k plánovanému rodičovstvu.


zdroj: http://www.gender.gov.sk/?page_id=2239

Čo je to: rod - gender?

(podľa Odboru rodovej rovnosti MPSVR SR)

Spôsoby správania sa, obliekania a vonkajších prejavov je to, podľa čoho sa jednotlivci v každodennom kontakte s druhými orientujú a rozlišujú ľudí na mužov a ženy. Hoci to nie sú biologické znaky - pretože tie pod odevom nevidíme - napriek tomu ich považujeme mylne za pohlavie. V tejto súvislosti však rozlišujeme pohlavie ako biologickú charakteristiku a tzv. „sociálne pohlavie", ktoré je akousi nadstavbou nad samotnou biológiou. Je to celkový výzor človeka a jeho správanie, ktoré nazývame „rod".

Rod (angl. gender) vyjadruje sociálne a kultúrne konštruovanú rolu, priradenú mužom a ženám. Je to súbor vlastností, činností a znakov, ako sa ako muži a ženy utvárame a prezentujeme. Rod sa formuje na základe výchovy, vzdelania, pod vplyvom prostredia, očakávaní, jazyka atď a je časom a kultúrami meniteľný. Rovnako ako v jazyku rozlišujeme ženský a mužský rod, pričom v súvislosti s homosexuálnou orientáciou často hovoríme aj o treťom rode.

zdroj: http://www.gender.gov.sk/?page_id=523

Finančné prostriedky

Z Úradu vlády v roku 2012 bolo pridelených 482 957€ rôznym mimovládnym organizáciám na podporu ich projektov v téme rodovej rovnosti a gender ideológie.

Konkrétne napríklad:

Možnosť voľby

Občianske združenie so zameraním na:

  • hlavná lobistická organizácia pre Gender Mainstreaming na Slovensku
  • potratová loby
  • LGBTI loby
  • feminizmus
  • priamo spravuje odbor pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí na MPSVR.

Úrad vlády daroval na ich činnosť 35 000€.

Iniciatíva inakosť

Občianske združenie so zameraním na:

  • gender mainstreaming
  • propagácia LGBTI medzi mládežou

Ich filmový festival INAKOSTI podporil Úrad vlády a MK SR dotáciou 82 034 €.

Bábkové divadlo na rázcestí, BB

Jeden z projektov "Anička Ružička a Tonko Modrinka" vznikol ako reakcia na tradičné predstavy dospelých o tom, čo má robiť dievča a čo chlapec. Po predstavení nasleduje tvorivá dielňa.

Projekt podporil Úrad vlády dotáciou 19 384 €.


Pravda o ľudskej láske?

Oľga Pietruchová (riaditeľka odboru rodovej rovnosti ORRRP) hovorí:

Čo je teda cieľom modernej sexuálnej výchovy, ako ju presadzuje Spoločnosť pre plánované rodičovstvo?

V prvom rade je cieľom podať deťom neskreslené a vo veku primeranej forme prezentované informácie o veciach, súvisiacich s ľudskou reprodukciou a sexualitou, budovaním intímnych vzťahov a právami s nimi súvisiacimi.

A že zákazy a moralizácia nefungujú, o tom najlepšie rozprávajú nespočetné prípady sexuálneho zneužívania mladistvých v radoch samotnej katolíckej cirkvi. Myslím, že práve pri nich sa najvýraznejšie ukázalo pokrytectvo tých, ktorí majú plné ústa mravnosti a zdržanlivosti. Práve kvôli nim stratila cirkev v civilizovaných krajinách morálne právo vyjadrovať sa k sexualite z pozície akejsi samozvanej morálnej autority.

zdroj: http://pietruchova.blog.sme.sk/c/258177/Sexualna-vychova-nie-je-vychova-k-sexu.html

Rodovo neutrálne hračky

Švédsky hračkársky koncern vydal "rodovo neutrálny" katalóg, kde možno napr. nájsť chlapca s bábikou alebo dievča s guľometom.

zdroj: www.hlavnespravy.sk 25. 11. 2012


Skúsenosť v Chorvátsku

Bezmocní Chorváti a ich deti. Zvrátenosť už na základných školách požehnaná vládou!

Vláda už uviedla do škôl od tretieho ročníka ZŠ až po ukončenie strednej školy povinnú sexuálnu výchovu inšpirovanú gender ideológiou so zámerom otvoriť deťom dvere do sveta sexu.

Vláda sa snažila nastoliť program okamžite a za každú cenu, nakoľko v úvodnom dekréte ministra Jovanoviča sa nachádzajú chybné citácie zákonov a tiež proces uvádzania programu do škôl prebehol bez akýchkoľvek recenzií nezávislých agentúr a spolupráce s učiteľmi.

Rodičia sú bezmocní, pretože už nemôžu rozhodnúť, či ich dieťa sa zúčastní týchto hodín alebo nie, nakoľko sú povinné. Zároveň sa tým však porušuje čl 63. ústavy, ktorý im garantuje právo a slobodu rozhodovať o výchove detí. Bohatá, výlučne jednostranne orientovaná nosná literatúra programu je publikovaná združeniami zoskupenými okolo LGBT hnutia, pričom pozornému čitateľovi neunikne, aké sú ciele tohto programu.

 

Nový predmet v Chorvátsku: „Výchova k zdraviu" - citáty z učebnice:

- str. 81: „Pohlavie je niečo, čo nám bolo dané dávno pred tým, než sme mali možnosť vyjadriť sa k nemu. Preto je správne, že niektorí rozlišujú pohlavie a rod, napríklad: moje pohlavie je ženské, ale som mužského rodu. Prečo teda radšej nepovieme: som mužom s vagínou? Prečo neprekonáme tento biologický imperatív, ktorý len nálepkuje pohlavné orgány ako mužské a ženské?"

- Sexuálna orientácia sa začína utvárať počas puberty. V tomto období heterosexuálne a bisexuálne vzťahy môžu len napomôcť k objaveniu a rozvoju svojej sexuálnej orientácie".

- str. 146:: „Napriek útokom a zákazom zo strany rodičov sexuálne uspokojovanie predstavuje dôležitý element detstva. V dejinách bolo detstvo považované za akési útočisko chránené na báze starostí a zodpovednosti dospelých ... a pritom je to čas, kedy sa najlepšie dá užiť si sexuálne pôžitky rovnako ako iné veci patriace do ľudskej prirodzenosti. Keď si uvedomíme, že v detstve nie je možná reprodukcia, možno si užívať sexuálnych praktík multidimenzionálnym spôsobom - orálne, análne, genitálne, atď. - bez možnosti otehotnieť."

- str. 215: „Pornografia ma didaktický cieľ, pretože zvyšuje sexuálne povedomie a používanie pornografie na terapeutické účely môže umenšiť zábrany, ponúknuť nové inšpirácie, naučiť techniku a zlepšiť komunikáciu medzi partnermi. Okrem toho, pornografia vizuálna, audiálna alebo aj jej čítanie je viac menej sprevádzané masturbáciou, čo taktiež predstavuje bezpečný sex."

Čo sa má diať na hodinách Výchovy k zdraviu?

Na vyučovacích hodinách sa majú vytvárať pracovné skupinky, ktoré si vyžadujú aktívne zapájanie žiakov do rôznych aktivít, ako napríklad dotýkanie sa jeden druhého, hranie scénok, a praktické cvičenia, ktoré majú rozvíjať v triede diskusiu.

V tretej triede základnej školy, teda deti vo veku 9. rokov, sa učia, ktoré dotyky sú „akceptovateľné" a ktoré nie. Učitelia majú vyzvať deti, aby sa jedny druhých dotýkali na istých partiách, a kvôli názornej ukážke aj na tých „neprijateľných"; po tom nasleduje diskusia, v ktorej majú žiaci analyzovať svoje pocity.

Vo štvrtej triede je deťom predstavená gender ideológia, ktorou sa budú zaoberať až do ukončenia školskej dochádzky. Žiakom sa majú predstaviť pohlavné a rodové „stereotypy", diskriminácie a „nálepkovania" sexuálnych menšín. Dievčatá sa majú naučiť a názorne predviesť, ako si zaviesť tampón.
V piatej triede rozoberajú masturbáciu „ako integrálnu súčasť človeka, ktorá bola kvôli tmárskym vierovyznaniam zaznávaná ako škodlivá".

Dvanásťročné deti v šiestej triede majú analyzovať pornografiu. Musí sa viesť učiteľom diskusia tak, „aby žiaci pochopili, že pornografia poukazuje na sexualitu človeka a nie na mužské a ženské roly."

zdroj: http://www.hlavnespravy.sk/bezmocni-chorvati-a-ich-deti-zvratenost-uz-na-zakladnych-skolach-pozehnana-vladou/67731/
foto: Guardian.co.uk

Kto a ako reaguje na túto situáciu?

Benedikt XVI.

Cirkev nie je sama v obrane rodiny proti ohrozeniam, ktoré predstavujú „filozofia sexuality" či teória „gender", podľa ktorej pohlavie „nie je dané", ale je skôr spoločenskou rolou, „pre ktorú sa rozhodneme".

Hlboký klam tejto teórie a tejto antropologickej revolúcie je zrejmý. Človek popiera, že má vopred stanovenú povahu svojho tela, ktorá charakterizuje človeka. Popiera vlastnú prirodzenosť a tvrdí, že mu nie je vopred daná, ale že on sám si ju utvorí. Podľa biblického rozprávania o stvorení patrí k podstate človeka, že ho stvoril Boh ako muža a ženu. Manipulácia prírody sa stáva základnou voľbou človeka proti sebe samému. Teraz už existuje len abstraktný človek, ktorý si potom sám pre seba a podľa seba vyberie nejakú svoju prirodzenosť. Kde sa sloboda konania stáva slobodou rozhodovania o sebe samom a utváraním seba samého, to vedie nutne k popieraniu samotného Stvoriteľa, a tak nakoniec človek ako tvor Boží a Boží obraz v podstate uráža svoje bytie. V zápase o rodinu je v stávke človek sám. Je zrejmé, že tam, kde je odmietnutý Boh, stráca sa dôstojnosť človeka. Kto obhajuje Boha, obhajuje človeka."

zdroj: 21.12.2012: http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=649752
foto: http://lifeondoverbeach.wordpress.com/2012/04/09/benedict-xvi-the-church-will-become-small/

 

Mons. Giampaolo Crepaldi

(predseda Medzinárodného observatória kardinála Van Thuâna pre sociálnu náuku Cirkvi)

Ideológia gender je novou formou kolonializmu, uplatňovanou západom na zvyšok sveta!

V priebehu roku 2011, sa podľa štúdie „prejavil v plnej sile fenomén kolonizácie ľudskej prirodzenosti". Ide o súhrn udalostí medzinárodného nátlaku, ktorými sa chce dosiahnuť to, aby vlády zmenili tradičnú legislatívu o plodení ľudského života, o rodine a o živote. Pod najväčším tlakom sú podľa správy krajiny Latinskej Ameriky, predovšetkým Argentína. Mons. Crepaldi uvádza konkrétne prípady, ktoré sa udiali v tejto krajine iba v priebehu jedného roka.

„Argentína, táto veľká a tradične kresťanská krajina prijala zákon o umelom oplodnení, čím vlastne odňala prirodzenosť aktu plodenia. Prijala zákon o ,rodovej identite‘, ktorým odňala prirodzenosť vlastnú rodine, a rovnako zákon o možnosti vynosenia plodu náhradnou matkou, ktorým sa odňala prirodzenosť rodičovstvu". Ideológia o rodovej rovnosti sa rozšírila v rozvinutých krajinách bez toho, aby vôbec mala nejakých skutočných oponentov a teraz sa o nej začína bez problémov vyučovať na školách.

Novou skutočnosťou je to, že sa táto teória začína systematicky exportovať do chudobných a rozvojových krajín.

Ide o jemnú a všadeprítomnú ideológiu, ktorá apeluje na „osobné práva", z ktorých západ urobil svoju dogmu, a ktorá predpokladá rovnosť medzi pohlavne neurčenými alebo abstraktnými jedincami, aby tak priviedla prepracovaniu celého sociálneho systému".

„Európska únia je hlavným financovateľom potratov vo svete a organizácie OSN sú v tomto smere veľmi aktívne." „Vo všetkých krajinách, v ktorých sú nemanželské páry alebo zväzky homosexuálov uznávané, nasleduje nevyhnutne reforma rodinného práva, daní, účelov a metód výchovných štruktúr".

zdroj: 29.1.2013 (!) http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=660161
 

Sv. otec František

Sv. Otec František prijal na audiencii argentínsku prezidentku Cristinu Fernándezovú. Ako arcibiskup Buenos Aires s ňou mal viacero sporov ohľadom jej liberálnej politiky. Fernándezová a jej zosnulý predchodca vo funkcii a manžel Nestor Kirchner sa vzopreli učeniu cirkvi a prijali rad opatrení, ktoré získali podporu verejnosti. Šlo v prvom rade o povinnú sexuálnu výchovu v školách, voľný prístup k antikoncepcii v nemocniciach, ako aj o udelenie práva transsexuálom, aby mohli úrady požiadať o zmenu svojej identity. Argentína sa súčasne stala prvou latinskoamerickou krajinou, ktorá legalizovala manželstvá ľudí rovnakého pohlavia.

zdroj: http://aktualne.atlas.sk/papez-prijal-argentinsku-prezidentku-s-ktorou-mal-velke-spory/zahranicie/europa/ 
 

Paríž 14. januára 2013

Prezident Hollande rozhodol rúcať piliere, na ktorých stálo ľudstvo po tisícročia, a teda, že slová otec, matka ako aj manžel a manželka zakáže v oficiálnych dokumentoch a nahradí "surrealistickými výrazmi" ako "rodič 1" a "rodič 2".

Protestovali aj také inštitúcie, ako, židia, moslimovia, socialisti, liberáli, laici aj homosexuáli. Samotná hovorkyňa organizácie Homovox (hlas homosexuálov) dodáva šokujúce slová: "Vo Francúzsku nás cenzurujú! Počúvajú len lobby LGBT, len oni vystupujú v médiách. "Veríme, že deti majú právo na otca a matku - najlepšie biologických, a ktorí sa vzájomne milujú. Dieťa sa rodí ako ovocie lásky medzi otcom a matkou a má právo poznať ich. Ak si homosexuálne páry budú adoptovať deti, ktorým už tento základný fakt a cit od biologických rodičov bol odopretý, odoprie sa im ešte aj tá druhá (možno poslendná) šanca na matku a otca! Adopcia nie je právo dospelých. Adopcia je tu pre deti, aby sa im "darovali" rodičia, ktorí ich budú milovať. Žiaľ táto koncepcia sa dnes postavila na hlavu."

Neskôr, 24. marca 2013, 1,3 milióna ľudí - "Demonštrácia pre všetkých".

zdroj: : http://www.hlavnespravy.sk/sok-pre-francuzsko-homofobni-homosexuali/63270/

Švajčiarsko, 2010

Obyvatelia protestujú proti tomu aby bolo porno zaradené do detského vyučovania.


Tri otázky

1. Je pravda o človeku oddeliteľná od pravdy o Kristovi? Teda je možné hovoriť o ľudskosti aj bez reflexie Boha?

Cestou Cirkvi je človek, cestou človeka je láska
Kríza súčasnosti súvisí s degradáciou ľudskej osoby na súbor fyziologických reakcií. JPII.
Existujú falošné humanizmy, ktoré aj keď ľudskosť hlásajú a obhajujú v podstate ju iba degradujú. Pravý humanizmus, vychádza z biblickej vízie o ľudskej osobe t.j. z teologickej antropológie JPII.

Humanizmus Jána Pavla II.:
Vie, že do ľudskej podstaty sú zapísané určité pravdy t.j. prvotné skúsenosti = biblická vízia
Ľudská prirodzenosť je hriechom narušená, ale nie zničená. Biblická vízia sa preto neuskutočňuje v živote človeka automaticky, ale vedomou spoluprácou s milosťou. A preto:

Tajomstvo človeka sa naozaj vyjasňuje jedine v tajomstve vteleného Slova (RH 8)

Odsudzovanie všetkého, čo likviduje jedinečnú dôstojnosť ľudskej osoby je leitmotív, ktorý sa ako červená niť vinie celým pontifikátom JPII.


2. Pravda o láske: Existuje skutočne ľudská láska bez vzťahu ku duchovnej rovine? Majú „neveriaci" možnosť viac a intenzívnejšie milovať?

Sexualita a manželská čistota vyžaduje veľký asketizmus a sebaovládanie aby sa integrovala.
Integrácia lásky - láska vždy transcenduje svoju čisto ľudskú povahu (Eros ukazuje na agapé Benedikt XVI.)
Ľudská osoba je jediný tvor, ktorý je schopný morálky.
Ľudská osoba je jednota tela a ducha. (vlastný jazyk)
Morálne požiadavky môže ľudská inteligencia poznať a ľudská vôľa rešpektovať. Každý akt, ktorý popiera jednu z týchto dimenzií redukuje človeka na objekt


3. Čo je cieľom výchovy detí v oblasti lásky? Aké sú tu úskalia?

Výchova má smerovať k cnosti čistoty a tá musí začať úctou voči druhým, úctou voči telu a veciam pohlavného života: výchovou hanblivosti → zdržanlivosti → sebaprekonávaniu → sebadarovaniu → vytvorenie spoločenstva osôb (obraz Boha)
Ako a kedy hovoriť o sexualite adekvátne?

 

Tri otázky ešte raz

Aká je pravda o človeku?

Tajomstvo človeka sa naozaj vyjasňuje jedine v tajomstve vteleného Slova (RH 8)

 

Aká je pravda o ľudskej láske?

Eros a agapé nemožno nikddy od seba oddeliť. V opačnom prípade eros vedie k úpadku a stráca aj svoju vlastnú identitu (DCE 7)

 

Čo je cieľom výchovy detí?

Nevinnosť → → hamblivosť → → sebaprekonávanie (cnosť čistoty) → → → sebadarovanie osoby → → spoločenstvo osôb (obraz Boha)

 

Kto nepopiera rozdiely?

Kto hľadá bohatstvo a vzájomný dar muža a ženy?


Pochopiť ľudskú dôstojnosť - konferencia

KBS chystá medzinárodnú konferenciu v Bratislave o pohľade Katolíckej cirkvi na rodovú rovnosť.

Vystúpi na nej predseda Pápežskej akadémie pre život Mons. Ignacio Carrasco de Paula, sekretár Pápežskej rady pre rodinu Mons. Jean Laffitte a poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská.
Konferencia sa uskutoční v piatok 26. apríla 2013 v Bratislave. "Jej cieľom je poukázať na škodlivé dôsledky stále viac rozšírenej rodovej ideológie. Sme totiž hlboko presvedčení, že každý človek sa rodí ako muž alebo žena a toto pohlavie je neoddeliteľné od osoby človeka. Inými slovami: som mužom alebo ženou, lebo som sa tak narodil. Nie preto, že som bol takto vychovaný alebo som si to sám vybral," hovorí výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský

zdroj: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20130326035

Gabriele Kuby

Skupina mladách pri františkánoch v Bratislave usporiadali návštevu Gabriele Kuby na Slovensku.

 

Povolanie k láske

Pracovná skupina študujúca teologickú antropológiu Jána Pavla II., študovali v Ríme na Inštitúte JPII, a niektorí práve študujú v Trumau v Rakúsku. Vytvorili dve obsiahle webové stránky SK a CZ, ktorých autori spolupracujú: http://teologietela.paulinky.cz/, http://www.teologiatela.sk/

 

Iné pre rodinné iniciatívy

Napr. diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banská Bystrica.

Deň rodiny.

Národný týždeň manželstva.

 

ThLic. Marek Iskra
riaditeľ a duchovný správca
Diecézneho pastoračného centra pre rodinu
Banskobystrickej diecézy, člen Rady pre rodinu KBS.

Autor: ThLic. Marek Iskra
Zdroj: http://www.gender.gov.sk/?page_id=2239
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Možno sa stať mužom a ženou?

14. január 2014 / dokumenty, štúdie

Možno sa stať mužom a ženou?

V poslednej dobe sme sa mohli veľa krát stretnúť s vyjadrením: "Mužmi a ženami sa nerodíme, mužmi a ženami sa stávame!" Áno, sme svedkami kultúrneho sporu...

7 magických rokov

9. december 2013 / dokumenty, štúdie

7 magických rokov

Film vznikol v dielni občianskeho združenia NÁVRAT. "Keď má na svet prísť nový človek, jeho rodičia sa pýtajú: čo potrebujeme kúpiť? Plienky,...

Biológia prenatálneho vývinu

24. január 2014 / dokumenty, štúdie

Biológia prenatálneho vývinu

Organizácia The Endowment for Human Development (USA) vydala úžasný dokumentárny film o vývine človeka. Dokument je spracovaný najmodernejšími...

Kult slobodného materstva

24. január 2014 / dokumenty, štúdie

Kult slobodného materstva

Mimo manželstva sa na Slovensku v roku 2012 narodilo 35,4 % detí. Je to obrovský pokrok smerom k osvietenej, modernej, racionálnej a liberálnej spoločnosti, keďže v roku 1991 bolo...

N