SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?
Bohu nič nie je nemožnéBoh sa stal človekom

Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?

11. december 2022 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?

Mt 11, 2-11

Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“

Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“

Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! Lebo to o ňom je napísané: ‚Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.‘ Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.“

 

Evanjelista Matúš píše pre komunitu Židov a prezentuje postavu Ježiša cez falošnú prizmu Mojžišovho života a jeho skutkov. Mojžiš vyslobodil svoj ľud tak, že zoslal od Boha desať rán, slávnych desať Egyptských rán na tých, ktorí sa postavili proti vyslobodeniu Židov z otroctva. Evanjelista preto predstavuje Ježiša, ktorý vykoná nie desať rán, desať trestov proti svojim protivníkom, či nepriateľom, ale desať skutkov, prostredníctvom ktorých dáva život a dáva ho aj svojim protivníkom, aj svojim nepriateľom. To všetko je znepokojujúce, pretože Ježišova činnosť je nečakaná, nekoná to, čo ohlásil Ján Krstiteľ – spomeňte si, Ján ohlásil Mesiáša pomstiteľa, ktorý drží v ruke sekeru a každý strom, ktorý neprináša ovocie vytne a hodí do ohňa, Mesiáša, ktorý príde a rozdelí ľudí na čistých a nečistých, dobrých a zlých. A práve Ján je v podstate ten, kto sa dostane do krízy. Čítame Evanjelium podľa Matúša, z 11. kapitoly, verše 2-11.

"Ján bol v žalári": evanjelista považuje za samozrejmosť, že všetkým je známe, že Ján je vo väzení, hoci to v skutočnosti povie až potom v 14. kapitole. Prečo je vo väzení? Pretože, podľa Matúša, Ján Krstiteľ obvinil Herodesa, že sa oženil s manželkou svojho brata, ale je tu historik tej doby, Jozef Flávius, ktorý vo svojom diele "Židovské starožitnosti" hovorí o politických dvôvodoch uväznenia a následnej vraždy Jána Krstiteľa. Jozef Flávius píše, že Herodes bol znepokojený úspechom a popularitou Krstiteľa a množstvom ľudí, ktorí ho nasledovali a hovorí: "Herodes preto rozhodol, že by bolo oveľa lepšie zasiahnuť včas a zbaviť sa ho skôr, ako jeho činnosť privedie k vzbure". Teda Jozef Flávius tu vidí politický dôvod. 

Ján je teda vo väzení, mohli by sme povedať v super väzení, pevnosti ktorú dal postaviť Herodes veľký na východnom brehu Mŕtveho mora, Machaerus.

"Keď počul o Kristových skutkoch": teda o všetkých skutkoch, prostredníctvom ktorých Ježiš, Mesiáš, dáva život aj hriešnikom, dokonca aj nepriateľom.

"poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa": je to divné, že sa tu objavujú Jánovi učeníci. Vidieť, že neprijali Ježiša ako toho, koho treba nasledovať. "Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?": táto otázka Jána Krstiteľa má príchuť exkomunikácie, pretože tento Ježiš nie je Mesiášom, ktorého Ján ohlásil. Nie je Mesiášom pomstiteľom, ktorý prišiel vykonávať Boží trest. Ján Krstiteľ mu teda v hlbokej kríze, posiela takú exkomunikáciu: ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? Ježiš nereaguje na polemiku teologickými, či biblickými argumentami, ale skutkami.

"Ježiš im odpovedal: Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte", teda to, s čím máte skúsenosť. Ježiš tu uvádza šesť diel, šesť skutkov, číslo šesť pripomína dni stvorenia, čiže Ježiš, v súlade s Bohom všetkého stvorenstva naďalej pokračuje v dávaní života a sú tu všetky činnosti ktoré dávajú, vracajú, alebo robia radostnejším život ľudí: "Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí...", malomocní neboli považovaní za chorých, ale za prekliatych, potrestaných,  "...hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium", čiže dobrá, radostná zvesť. Čo je tou dobrou správou, ktorú chudobní očakávajú? Koniec chudoby.

Tento zoznam Ježiš prevzal z činnosti  Mesiáša, ako to bolo oznámené u proroka Izaiáša v dvoch kapitolách jeho knihy, v kapitole 35 a v kapitole 61, ale v oboch odsekoch Izaiáš ohlásil aj Božiu pomstu na pohanoch a na hriešnikoch. Ježiš to vynecháva: pôsobenie Boha skrze Ježiša, je ponukou lásky pre všetkých. Niet tam žiadnej formy pomsty, alebo trestu. To je dôvod, prečo Ježiš vyhlasuje za blahoslaveného, a je to nové blahoslavenstvo v tomto evanjeliu "... kto sa na mne nepohorší". Čo je pohoršením, škandálom? Je to divné, ale sa jedná o škandál milosrdenstva. Zatiaľ čo trest, Boží trest nepochybne ľaká ľudí, ale ich nepohoršuje, milosrdenstvo pohoršovalo a naďalej pohoršuje ľudí, najmä nábožensky založených ľudí, teda tých ktorí si myslia, že Boh ich miluje pre ich zásluhy, pre ich úsilie. Neznesú obraz Boha milosrdenstva. Boh milosrdenstva znamená, že jeho láska nepozná žiadne prekážky ktoré jeho láske vytvorili ľudia a chce sa dostať ku každému. Ježiš ohlásil, že jeho Otec nie je Bohom náboženstva. V každom náboženstve Boh odmeňuje dobrých a trestá zlých. Ježiš hovorí: nie! Otcovo konanie je ako slnko, ktoré svieti na zlých i  dobrých, tak isto ako dážď. Ježišov Otec koná tak, že dáva lásku, miluje bez ohľadu na správanie a reakcie ľudí. To je to, čo pohoršuje: že aj ten, kto si to nezaslúži, dokonca aj nehodní, nečistí, hriešnici sa môžu stať predmetom Božej lásky, bez osobitného predchádzajúceho pokánia, bez predchádzajúceho očistenia. To je škandál milosrdenstva! Ježiš však  vyhlasuje za blahoslavených tých, ktorí sa nepohoršia.

"Keď odchádzali", odchádzajú bez akejkoľvek reakcie, čo z jednej strany znamená nepochopenie a z druhej  nesúhlas s tým, čo Ježiš povedal, "začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom?". Správanie trstiny bolo príslovečné nachádza sa aj v jednej Ezopovej bájke. Čo je trstina? Je tá, ktorá sa ohýba vo vetre, je obrazom kompromisného človeka ktorý je vždy ochotný ohnúť chrbát, len aby zostal na svojom mieste. Vietor fúka raz z jednej, raz z druhej strany a trstina sa stále ohýba, takže je obrazom kompromisníka.

"Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch." V kráľovských palácoch sú dvorania. Kto sú dvorania? Sú to poslušné subjekty podriadené práve vládnucej moci, vždy pripravení zmeniť vlajku, prezliecť kabát, zmeniť krédo, len aby vždy zostali nad vodou, v gala.

"Teda", hovorí Ježiš, "čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka!" Prečo Ježiš o Jánovi Krstiteľovi hovorí, že je to viac ako prorok? Pretože Ján Krstiteľ je ten, koho poslal Boh, aby pripravil cestu pre Ježiša. Ježiš nás takto učí, aby sme si uvedomili, že aby sme mohli byť poslaní Bohom, aby sme sa mohli stať Božími spolupracovníkmi, nemôžeme byť ani kompromisníkmi, ani dvoranmi, ale musíme kráčať priamo po našej ceste.

"Lebo to o ňom je napísané:", tu evanjelista spája dva výrazy zo Starého zákona, jeden z knihy Exodus a druhý z proroka Malachiáša, "Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou." Evanjelista predstavuje postavu Jána Krstiteľa, ako Mojžiša, ktorý viedol svoj ľud do Zasľúbenej zeme, ale on do nej nevošiel. Bude to Ježiš, kto potom privedie tento ľud k oslobodeniu.

A nakoniec Ježišovo uznanie: "Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší", pripomíname, že nebeské kráľovstvo u Matúša je jeho spoločenstvo, alternatívna spoločnosť, spoločenstvo do ktorého sa vstupuje akceptáciou a prijatím prvého blahoslavenstva o chudobe – Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo – "je väčší ako on". Ján Krstiteľ nemohol vstúpiť do tohto spoločenstva preto, lebo bol uväznený. Predovšetkým sa však nemohol znovu narodiť, znovuzrodiť z Ducha, teda prejsť zo stavu syna ženy do stavu syna Božieho.

Autor: Alberto Maggi, OSM
Zdroj: studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

28. november 2023 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N