SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Kto nájde na poli poklad, predá všetko, čo má a pole kúpi
Čo z toho budeme mať?Pšenica a kúkoľ

Kto nájde na poli poklad, predá všetko, čo má a pole kúpi

30. júl 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Kto nájde na poli poklad, predá všetko, čo má a pole kúpi

Biblický komentár k dnešnému evanjeliu:

Mt 13, 44-52

Ježiš povedal zástupom:

„Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.

Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.

A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von.

Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko?“

„Áno,“ odpovedali.

A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“

 

Čítame z 13 kapitoly Matúšovho evanjelia 44 verš: "Nebeské kráľovstvo", pripomíname, že tento termín nevyjadruje kráľovstvo na onom svete, v nebesiach, ale Božie kráľovstvo, čiže alternatívnu spoločnosť, ktorú prišiel uskutočniť Ježiš na tejto zemi, "sa podobá pokladu", slovo poklad otvára a uzatvára tento úryvok a vyjadruje krásu a vznešenosť, "ukrytému v poli. Keď ho človek nájde", ten človek nehľadá poklad, našiel ho, bola príležitosť, ktorú dokázal v tempe svojho života bez váhania využiť. Evanjelista píše: "skryje ho a od radosti z neho", doslova od radosti, že ho našiel "ide, predá všetko, čo má", dva krát nerozmýšľa "a pole kúpi". Sv. Pavol v liste Filipanom píše: "Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky" (Flp 3, 7-8). Kto sa stretne s Ježišom a jeho posolstvom, dostane odpoveď na túžbu po plnosti života, ktorá sa nachádza v každom človekovi a všetko ostatné stráca hodnotu.

Ježiš pokračuje: "Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly", zatiaľ čo prvý človek našiel poklad náhodou a dokázal využiť životnú príležitosť, ten druhý hľadá také príležitosti. "Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju". Evanjelista nám chce povedať, že nasledovanie Ježiša nie je vecou kto vie akých obetí, slovo obeť sa v Matúšovom evanjeliu objaví iba dva razy vždy v negatívnom zmysle, ale radosti, slovo ktoré u Matúša nájdeme na šiestich miestach.

Pokračuje Ježiš: "A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora", Ježiš pozval svojich učeníkov, aby sa stali rybármi ľudí a teraz hovorí ako treba loviť; "a ona zachytáva všetky druhy", nie je tu napísané "všetky druhy rýb". Ak to nájdeme v nejakom preklade je to dodatok predkladateľa. V pôvodnom texte sa nenachádza a to znamená, že zachytáva všetko. Božia ponuka je ponukou jeho lásky a je pre celé ľudstvo. Záleží na ľuďoch, či na ňu odpovedia, alebo nie. "Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von", žiaľ, preklad použil slovo "zlé", ktoré nás môže pomýliť, lebo to zneje akoby chcelo vyjadriť rybárovo morálne posúdenie. Nie, nie je to tak: "pokazené vyhodia von". Slovo, ktoré tu evanjelista používa je "pokazené" a nie je vyjadrením morálneho súdu, kto je dobrý a kto zlý, ale konštatovaním: tí, ktorí môžu niesť život a tí, ktorí sú pokazení. Nejde o morálne posudzovanie, ale konštatovanie. Tí, ktorí sa rozhodnú pre život sú plní života a prinášajú život, tí ktorí sa rozhodli pre smrť sú plní smrti, preto neužitoční.

A Ježiš pokračuje: "Tak bude aj na konci sveta:", nie na konci sveta, ale na konci časov, "vyjdú anjeli, oddelia zlých", doslova zlomyseľných, čo sú ako rozsievači kúkoľa, sú synmi diabla, "od spravodlivých", čo znamená verných, verných Ježišovmu posolstvu, "a hodia ich do ohnivej pece": toto je odkaz na proroka Daniela, v 3 kapitole, 6 verši ohnivá pec bola trestom pre tých čo sa neklaňali moci vyjadrenej Nabuchodonozorovou sochou. Čo však znamená tu pre Ježiša ohnivá pec? Je vyjadrením kompletnej deštrukcie, konca tých, čo sa klaňajú moci. Teda tí, ktorí sa rozhodnú pre lásku, zdieľanie, štedrosť, odpustenie, čo je nebeské kráľovstvo, Božie kráľovstvo, ktoré Ježiš prišiel založiť, sú plní života a prinášajú život, tí však, ktorí sa rozhodnú pre sebectvo, nenásytnosť, moc, sú plní smrti. Nie je tu Boží súd, ale jednoduché konštatovanie. Sú takí, ktorí sú plní života a tí, ktorí sa už nachádzajú v hnilobnom rozklade smrti; "Tam bude plač a škrípanie zubami", čo je biblické vyjadrenie označujúce krach života.

Na záver siedmich podobenstiev o Kráľovstve sa Ježiš pýta: "Pochopili ste to všetko?“ „Áno,“ odpovedali. A on im povedal: „Preto sa každý zákonník", zákonník to bola veľmi dôležitá postava, bol to pre Izrael učiteľ par excellence, ktorý reprezentoval neomylné magistérium, "ktorý sa stal učeníkom", aj učiteľ sa pred novosťou Ježišovho posolstva musí vrátiť do školy, musí sa stať učeníkom. Pravdepodobne je to tak trochu portrét autora Matúšovho evanjelia; "nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice", tu je to isté slovo ako na začiatku tohto úryvku a teraz ho uzatvára, "veci nové", doslova najlepšie, kvalitatívne lepšie veci. Tu evanjelista používa to isté slovo (kainurius) ako v Jánovom evanjeliu, kde označuje nové prikázanie, lepšie, kvalitatívne najlepšie prikázanie (kainin) "i staré", čo tým che evanjelista povedať? Že Ježišovo posolstvo má vždy prednosť pred Mojžišovým: nová zmluva je vždy pred predchádzajúcou, starou zmluvou.

Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: Kaja Kováčová
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Tri podmienky slobody

8. november 2023 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

Bohatstvo slúži

10. november 2023 / duchovné cvičenia

Bohatstvo slúži

Ak mám bohatstvo a viem sa s ním deliť – robím si priateľov. Používam ho správne, som ten, ktorý pochopil, že život nemám pre seba ale pre druhých. Som...

N