SpäťÚvod / Články / Naše projekty / duchovné cvičenia / Kristus pokrstený. Prečo?
Útek do EgyptaPosolstvo pápeža Františka k pôstu 2017

Kristus pokrstený. Prečo?

8. január 2023 / Alberto Maggi, OSM

Vytlačiť Vytlačiť
Kristus pokrstený. Prečo?

Prečo sa Kristus prichádza dať pokrstiť?

Potreboval obrátenie? Nie.

Potreboval odpustenie hriechov? Nie.

Tak aký význam... a symbolom čoho je jeho krst?

 

 

Mt 3, 13-17

Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“

Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Potom mu už neodporoval.

Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho.A z neba zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“

 

Ježišovo účinkovanie sa v Matúšovom evanjeliu začína a končí témou krstu. V úryvku, na ktorý sa teraz pozrieme, je Ježiš pokrstený, a krstom sa Ježiš stáva viditeľným znamením Otcovej prítomnosti uprostred ľudstva. Posledné Ježišove slová po jeho vzkriesení, ktoré určuje svojim učeníkom, sa týkajú ich poslania íst krstiť v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Byť teda viditeľným znamením plnosti Božej lásky, a dať ju zakúsiť každému človeku. Len čo Ježiš vstupuje na scénu v Matúšovom evanjeliu, okamžite začínajú problémy. Evanjelista v kapitole 3, 13 píše: “Vtedy Ježiš prišiel z Galiley...”. Evanjelista tu používa ten istý výraz, ako pri zjavení Jána Krstiteľa.

Prostredníctvom tejto literárnej hračky nám chce evanjelista naznačiť, že Ježiš je predĺžením a naplnením činnosti Jána Krstiteľa. “... k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť”. Ježišov krst odjakživa spôsoboval v Cirkvi problémy. Ak mal Ježišov krst za cieľ odpustenie hriechov – ako to ohlasoval Marek – prečo sa dal teda Ježiš pokrstiť?

Ak mal Ježišov krst za cieľ obrátenie – čiže zmenu vlastného správania z nesprávneho na správanie orientované na dobro pre druhých ako sa píše v Matúšovom evanjeliu – prečo sa dal teda Ježiš pokrstiť? Potreboval obrátenie?

Krst je symbolom smrti, odumierame tomu, čím sme boli, aby sme prijali nový život. Aj pre Ježiša je krst symbolom smrti, on ale neodumiera minulosti, pretože nemá zlú minulosť, ktorú by bolo treba zmazať. Odumiera v zmyske prijatia budúcej smrti, aby zostal verný Božej vôli a zjavil nám jeho tvár lásky. Ježiš bude o tomto krste hovoriť presne ako o symbole smrti. V Markovom evanjeliu povie: “Môžete prijať krst, aký som ja prijal?”[1]

Krst je teda symbolom smrti. Ak pre človeka je symbolom odumretia minulosti, tak pre Ježiša je symbolom odumretia budúcnosti. Matúš však píše: “Ján mu odporoval “, pretože tento Ježiš, ktorý sa ide dať pokrstiť akoby aj on sám potreboval obrátenie, nemá nič spoločné s Mesiášom, ktorého ohlasoval Ján Krstiteľ – Mesiáš pomstiteľ, Mesiáš ktorý prichádza súdiť, odmenovať a trestať, ktorý prichádza krstiť Duchom Svätým ale aj ohňom, ktorý prichádza spáliť plevy.

Ján Krstiteľ teda protestuje a hovorí: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne?“ Ježiš mu však povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé.“ Výraz ´spravodlivý´ má v Starom i Novom zákone význam vernosti, vernosti zmluve, spojenectvu. Božia spravodlivosť spočíva v jeho vernosti zmluve, aj keď by ju ľudstvo opustilo, aj keď by ju ľudstvo zradilo, Boh je vždy verný zmluve a svojmu ľudu.

A človek je spravodlivý, ak zachováva vernosť tejto zmluve. Ježiš nás teda pozýva, aby sme zostalí verní zmluve, čiže aby sme plnili Božiu vôľu. Evanjelista tu používa zvláštny výraz, ktorý sa v Matúšovom evanjeliu objavuje iba dva krát: tu, a na konci pokušenia na púšti, keď čítame, že “diabol ho potom opustil”[2].  Je to ten istý výraz.

Nie že mu už potom neodporoval”, ako to máme preložené, ale od toho upustil/ opustil”, presne ako diabol. Evanjelista nám chce naznačiť, že toto je pre Ježiša prvé pokušenie: byť Mesiášom, ktorého očákaval ľud, ohlasovaného tradíciou. Okamžite by ho boli uznali, prijali a oslavovali.

Ježiš však bude musieť oslobodiť ľud od tejto predstavy o Mesiášovi, a predstaviť mu úplne odlišný obraz, nie Mesiáša moci, ale Mesiáša lásky, nie Mesiáša nadvlády, ale Mesiáša služby.

“Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody”, voda je symbolom smrti, čiže evanjelista nám naznačuje Ježišovo vzkriesenie,“Vtom sa mu otvorilo nebo” nebo je Božím príbytkom,“a on videl Božieho Ducha”, čo označuje plnosť lásky, energie, Božieho života, “ ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho”.

Aký má význam holubica? Dvojaký. Jeden z nich sa vzťahuje na knihu Genezis, na príbeh o stvorení, kde čítame, že “Duch Boží sa vznášal nad vodami”, evanjelista teda vidí v Ježišovi nové definitívne stvorenie, chcené Bohom. Druhý sa vzťahuje na isté príslovie, v ktorom sa opisuje láska holubice pre svoje hniezdo.

Holubica zostáva verná svojmu hniezdu, aj keď jej ho vymenia, aj keď jej ho skrášlia, obnovia, ona zostáva verná svojmu pôvodnému hniezdu. Ježiš je teda hniezdom Ducha, príbytkom Ducha, v ňom spočíva plnosť Božej lásky.

“A z neba zaznel hlas”, nebo naznačuje Boží príbytok, evanjelista tu zlučuje tri úryvky Starého zákona: Ž 2, 7; Gn 22, 1; Iz 42, 1: “Toto je môj milovaný Syn”, [3] znamená nastolenie Mesiáša, Ježiš je teda Bohom potvrdený v role Mesiáša.

Milovaný”, znamená jediný syn, ten, ktorý všetko zdedí, je narážkou na Izáka, Abrahámovho syna, ktorého chcel Abrahám obetovať Bohu, “v ktorom mám zaľúbenie”, toto je citácia proroka Izaiáša, ktorá označuje konanie Mesiáša, chceného Bohom. V Ježišovi sa teda úplne a plne zjavuje vôľa Boha, ktorý v ňom a v jeho konaní vidí Mesiáša. Nie je v nom žiadne protirečenie voči Bohu, pretože on je synom, čiže vo všetkom sa podobá Otcovi, on je milovaný, jediný syn, ktorý všetko dedí po Otcovi.

Nie je možné odlíšiť Ježiša od Boha, ale prostredníctvom Ježiša je možné pochopiť, kto je Boh, a je to Boh úplne odlišný, než akého očakávala tradícia.

Preklad: Zuzana Černá

Poznámky pod čiarou: tím ZAOSTRI / DC[1] Mk 10, 38

[2] Mk 4, 11

[3] “Pán mi povedal: „Ty si môj syn.” (Ž 2, 7); „Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ... (Gn 22, 1); “Vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie...” (Iz 42, 1)

 

  

V slovenskom jazyku si u nás môžete zakúpiť knihu Alberta Maggiho:

 

Príkaz na zabitie

 

predajná cena 7,90 €,

cena v ŠOPE ZAOSTRI 7,11 € (ušetríte 10%)

počet strán 128, formát 140 x 210

väzba brožovaná, šitá

hmotnosť 170 g

ISBN 978-80-971853-1-2

EAN 9788097185312

e-kniha len za 4,00 €

ukážky z knihy

CHCEM OBJEDNAŤ

 

 Autor: Alberto Maggi, OSM
Fotografia: Adrika Nováková, obnovenie krstných sľubov v rieke Jordán
Zdroj: www.studibiblici.it
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo obnoví rodinu?

18. február 2013 / duchovné cvičenia

teologie těla pro začátečníky

Ak budúcnosť ľudstva stojí na manželstve a rodine, je nutné aby aj manželstvo a rodina prešli obnovou. Táto obnova nespočíva v tvorbe akéhosi iného či...

Nebo je stretnutie

26. november 2019 / duchovné cvičenia

Nebo je stretnutie

Pri čítaní evanjelia dnešného dňa nám až behá mráz po chrbte, keď si predstavíme že by sme toto všetko mali zakúsiť na vlastnej...

Tri podmienky slobody

4. november 2020 / duchovné cvičenia

Tri podmienky slobody

Aby sme správne chápali evanjeliá, treba ich čítať v pôvodnom jazyku a v aktuálnom historickom kontexte ich vzniku. Málo kto z nás však na to má...

Približovali sa k nemu hriešnici

5. november 2020 / duchovné cvičenia

Približovali sa k nemu hriešnici

Včera sme počuli radikálne podmienky slobody voči Ježišovi - zbavenie sa falošnosti, rodinných pút, svojej povesti a oslobodenie sa od vlastnenia majetku a tak vziať kríž....

N