SpäťÚvod / Články / Aktuality / z domova... / Rodová ideológia postavená na vode
Festival mladých rodín 2014Spoznaj svoje dieťa

Rodová ideológia postavená na vode

5. jún 2014 / Anastázia Strečková

Vytlačiť Vytlačiť
Rodová ideológia postavená na vode

Asi 130 odborníkov (lekári, psychológovia, pedagógovia a iní) sa začiakom júna spoločne vyjadrilo ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí.

"Vo výzve chceme upozorniť na to, že tzv. rodovo citlivá výchova je pre deti minimálne veľmi riziková a pravdepodobne aj veľmi nebezpečná a na to chceme ako odborníci upozorniť,"

povedal na tlačovej konferencii 2. júna 2014 v Bratislave psychiater a bývalý minister zdravotníctva Alojz Rakús.

Signatári výzvy navrhujú prijatie komplexnej legislatívnej úpravy, ktorá by zabránila vstupu rodovej ideológie do škôl. Hovoria aj o zastavení financovania rodových projektov zo štátnych zdrojov.

 

Znenie výzvy, zoznam signatárov

a možnosť pridať sa - TU

 

 


 

Pozrite si záznam z tlačovej konferencie:

 

 

 

Vyjadrenie a výzva  lekárov, psychológov a iných odborníkov

ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí

     So znepokojením sledujeme súčasné trendy v politike a časti spoločnosti, ktoré čoraz viac naliehajú na vnášanie rodovej ideológie do škôl [1]. Rodová ideológia okrem iného tvrdí, že nezáleží na vrodenom biologickom pohlaví jednotlivca: každý by si mal sám určiť, kým sa  cíti. Biologické delenie pohlaví na mužov a ženy vraj človeka obmedzuje, lebo vytvára v spoločnosti rodové stereotypy zmýšľania a správania, ktoré sa takto „vnucujú“ jednotlivcom a neskôr vedú k diskriminácii. Rodová ideológia si preto nárokuje predefinovať obvyklé chápanie sexuality človeka z biologického a medicínskeho hľadiska na sociálno-kultúrne vytvorený koštrukt rodu (gender), teda na predmet rýdzo subjektívneho vnímania a cítenia seba samého tak, aby si každý mohol „slobodne zvoliť“, kým je alebo kým chce byť (mužom?, ženou?, inak sexuálne/rodovo odlišným?). [2]

     Súčasťou tejto ideológie je vytvoriť takzvanú rodovú demokraciu,[3]na dosiahnutie ktorej je ale potrebná celospoločenská sociálno-kultúrna zmena. Túto (sociálno-inžiniersku!) zmenu má aktívne zabezpečovať štát najprv cez rôzne smernice, deklarácie a stratégie (soft law): keďže tieto myšlienky nemajú priamu podporu v občianskej spoločnosti, boli by ťažko schváliteľné v národných parlamentoch ako zákony (hard law).[4] Štátna rodová propaganda má preto v súčinnosti s tretím sektorom, vzdelávacím systémom a médiami zabezpečiť akceptovanie tejto politiky verejnosťou, aby nakoniec mohla byť záväzne kodifikovaná do národného zákondarstva. Tomu má slúžiť takzvané rodové scitlivovanie verejnosti.(5)

     Ide o obzvlášť kontroverznú tému, keďže primárnym cieľom rodového scitlivovania sú predovšetkým deti a mládež. Podľa rodovej ideológie má štát prostredníctvom výučby a výchovy v školách deťom rozrývať či rozkývavať ich (vrodeným pohlavím danú) rodovú identitu, a to od čo možno najnižšieho veku.[v] To sa má dosiahnuť najmä vnesením novej,„sexuálne korektnej” výchovy do školských osnov. Dieťa sa má oboznamovať s rôznymi formami sexuálnych prejavov, aby si potom mohlo „slobodne” vybrať svoju rodovú identitu [6].

     Rodové scitlivovanie v edukačnom procese znamená konkrétne i to, že deti majú  pedagógovia vystavovať rodovo opačným podnetom. Cez rodovo neutrálne hračky, prezentáciu rodovo opačných vzorcov správania, nabádanie ku skupinovým aktivitám a hrám s výmenou mužských a ženských rol a podobne. Cieľom týchto techník je dieťa „oslobodiť“ od zaužívaných rodových prejavov správania – rodových stereotypov, ktoré mohlo získať a osvojiť si z domáceho prostredia. Ide o takzvaný rodovo neutrálny výučbový proces.[7]. Jeho zástancovia tvrdia, že škola má poskytovať priestor, kde dieťa môže a má slobodne skúmať svoju sexualitu a rôzne formy sexuálneho prejavu – bez posudzujúceho a „neurotizujúceho“ vplyvu rodičov.[8]

     Z odborného, medicínskeho i psychologického hľadiska je každé experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa neetické a nemorálne.Platí to najmä v takej citlivej oblasti, akou je sexualita. O to viac, že pochybné zásahy do prirodzeného vývoja dieťaťa môžu vyvolať neželané duševné poruchy, poruchy správania, úzkostné stavy, depresie a iné. [9] Ide o experiment, ktorého najväčším rizikom však je – expresívne povedané – mrzačenie psychosexuálneho vývoja detí.

     Osobitne sa v spojitosti s rodovým scitlivovaním detí otvára otázka indukcie poruchy rodovej identity.[10] Ide o duševnú poruchu (u dospelých sa tradične označovala ako transsexualita), pri ktorej sa biologicky normálne vyvinutý muž cíti byť ženou, resp. biologicky normálne vyvinutá žena sa cíti byť mužom. Pri výskyte v detstve dieťa stráca zmysel pre svoju vlastnú rodovú/sexuálnu identitu (chlapec, dievča) a začne preberať vzorce správania opačného pohlavia. Kľúčovým vplyvom pri vzniku tejto poruchy sa ukazujú traumatické skúsenosti vo včasnom veku, sexuálne zneužitie, no obzvlášť –  nevhodné rodové vzory a podnety v období kritických fáz vývoja mozgu (vpečaťovanie, imprinting) počas detstva a dospievania.[11] Preto experimentovanie s psychosexuálnym vývojom dieťaťa v edukačnom procese za účelom pozmeniť jeho „chlapčenské“ či „dievčenské“ vzorce správania, predstavuje vážne riziko indukcie tejto duševnej poruchy. [12]

     Rodová ideológia – hoci sa usiluje tváriť „vedecky“ – ani zďaleka nezodpovedá vedeckým kritériám.Jej „teória“ pripomína skôr akúsi „hru so slovami“, nie serióznu vedeckú argumentáciu a interpretáciu, ktoré by mali byť založené na overených faktoch a dôkazoch (evidence-based). Premisy a radikálne antropologické závery rodovej ideológie sú vedecky nekorektné, nedomyslené a odtrhnuté od reality. V úsilí obhájiť svoje tvrdenia rodoví ideológovia bezdôvodne a bez znalosti veci spochybňujú  uznávané vedecké odbory alebo ich poznatky. S dešpektom sa dívajú napríklad na biológiu, pohrdlivo hovoriac o „biologizme“ a „biologickom redukcionizme“(13) (čo v nás evokuje spomienku na minulé doby, keď sa z ideologických dôvodov genetika či kyberntika označovali za buržoázne, reakčné pavedy). Aj navrhovaný sociálny experiment rodového scitlivovania pri výchove a výučbe detí v školách (rodovo neutrálny výučbový proces) v podstate neprekračuje metódu vedecky najrizikovejšieho experimentovania „pokusom a omylom“, kde až budúcnosť môže ukázať, že išlo o omyl (podľa stáročnej ľudskej skúsenosti a evolučnej histórie života takmer s istotou o omyl tragický).

     Rodová ideológia svoje šírenie a spoločenskú akceptáciu presadzuje nie cez vedeckývýskum a oponentúru odbornej obce, ale cez politický lobing v národných a nadnárodných politických štruktúrach. Nekriticky a manipulatívne  pritom pretláča záujmyciele aktivistov predovšetkým určitých menšinových skupín (mimochodom, aj u nás pri všetkých významných vládnych inštitúciách a pri paralamente aktívne a oficiálne fungujú skupiny rodových ideológov).

 

Preto my,

predstavitelia a zástupcovia medicínskej, psychologickej a inej odbornej obce odmietame každé sociálne experimentovanie na duševnom zdraví dieťaťa. Vystavovať dieťa „rodovému scitlivovaniu“ a „rozkývavaniu“ či „rozrývaniu“, nech už sa koná prostredníctvom  vychovávateľov, pedagógov, inštitúcíí alebo médií, je z nášho odborného hľadiska neospravedlniteľné. Každý neprirodzený zásah do vnútorného vývoja dieťaťa v úsilí pretvoriť alebo indoktrinovať ho podľa želania ideológie predstavuje vážnu formu duševného násilia a porušenie medzinárodných konvencií práv dieťaťa. Štát, ako aj celá spoločnosť majú zabezpečovať v celom verejnom priestore, zvlášť v školách a v predškolských zariadeniach prostredie, ktoré bude chrániť krehkú duševnú stabilitu detí počas ich dospievania.

 

Žiadame vládu Slovenskej republiky, aby prijalakonkrétne opatrenia, ktoré zabránia vstupu rodovej ideológie do edukačného procesu. To vyžaduje prijať komplexnú legislatívnu úpravu vo všetkých relevantných kapitolách štátu. Iba tak bude štát dôveryhodným partnerom pre rodičov pri výchove ich detí (ako ubezpečuje MŠ SR [14]) a garantom zdravého výchovného prostredia v edukačnom procese. Prostredia bezpečného pre výchovu detí tak, ako to vyžaduje medzinárodný Dohovor o právach dieťaťa.[1]4

Navrhujeme zabezpečiť tieto konkrétne opatrenia:

  1. Monitorovať pedagogické pomôcky a učebnice pre školy vo vzťahu k ich ideologickému obsahu. Upovedomiť riaditeľov škôl o nevhodných učebniciach (MŠ SR).
  2. Zabezpečiť vzdelávanie pedagógov vo vzťahu k rizíkám rodovej ideológie a ich negatívnemu alebo nebezpečnému vplyvu na vývoj dieťaťa. Organizovať s týmto cieľom odborné semináre a workshopy (MŠ SR).
  3. Zastaviť štátne financovanie rodových projektov, ktoré sa venujú rodovému scitlivovaniu detí a spoločnosti (ÚV SR, MZV SR).
  4. Šíriť osvetu o rizikách rodovej ideológie pre duševný vývoj detí a mládeže (MK SR, MZ SR ).

Prijať účinné legislatívne opatrenia proti páchaniu duševného násilia na deťoch formou verejnej propagácie rodovej ideológie a manipulovaním detí k prijatiu postojov rodovej ideológie  (NR SR).CITOVANÉ PRAMENE

[1] Standards for Sexuality Education in Europe, WHO, (2010)

[2] „Žena sa ženou nerodí, ale stáva“ -The Second sex, Simon de Beauvoir, (1949)

[3] „Demokracia v spoločnosti nemôže existovať bez rodovej demokracie a rodovej rovnosti. Jedným z prvých krokov na ceste k nej je oslabovanie a odstraňovanie rodových stereotypov všetkými možnými prostriedkami, a to už v  skorom, detskom veku.“- Ružový a modrý svet; Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD., o.z. ASPEKT; (2003)

[4] Hard and Soft Law in the Construction of Social Europe: the Role of the Open Method of Co-ordination; David M. Trubek; European Law Journal, Vol. 11, No. 3; (2005),

[5] Publikácia (Ružový a modrý svet) sa zameriava na „cieľovú skupinu“ - dievčatá a chlapcov, čím chce ešte viac zdôrazniť, aké dôležité je začať s rozkývaním a spochybňovaním. rodovej stereotypizácie a jej negatívnych  dôsledkov už v prvých fázach socializácie.“;- Ibid 3

[6] Ibid 1.

[7] Zdroj: www.independent.co.uk/news/world/europe/genderneutral-preschool-accused-of-mind-control-2305983.html

[8] Baby X: The effect of gender labels on adult responses to infants, Seavey, Katz, and Zalk. (1975)

[9] http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/warum-kollabierten-die-kinder-in-serie-aid-1.3500856

Pozri štúdiu: http://www.lifenews.sk/content/regnerusova-štúdia-deti-vychovávané-homosexuálmi-majú-v-živote-nevýhodu ; www.lifenews.sk/content/25-detí-gay-otcov-zvažuje-samovraždu

[10] Gender Identity Disorder: ICD-10, DSM-IV TR; resp. Gender dysphoria: DSM-5. Na podstate poruchy nič nemení okolnosť, keď sa jej názov z poruchy rodovej identity premenuje – v duchu želania rodových  ideológov – na rodovú dysfóriu  (dysfória je akýsi kognitívno-emočný dyskomfort, nenavodzuje však predstavu, že ide o poruchu ).

[11]Theories of developmental psychology, Miller, Patricia H., New York: Worth Publishers. (2011)

[13]“MŠ plne rešpektuje nezastupiteľnú úlohu rodiny vo veciach sexuálnej výchovy”(Marec 2014) - www.lifenews.sk/content/mš-sr-reguje-na-bilbord-rešpektujeme-nezastupitelnú-úlohu-rodiny-vo-veciach-sexuálnej-výchovy

[14]  OSN, (1990), Dohovor o právach dieťaťa, Bod II.

„Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a normálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne. Pri prijímaní zákonov hlavným hľadiskom majú byť najvlastnejšie záujmy dieťaťa.“

 

Foto: www.hlavnespravy.sk

Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Čo ešte mohlo zaznieť pod lampou

5. december 2014 / Rodina ...

Čo ešte mohlo zaznieť pod lampou

Potešil som sa pokojnej diskusii "Večer pod lampou", ktorá odznela 4. 12. 2014 na tému "Referendum o ochrane rodiny". Diskusia prebehla bez atakov a emočných...

Mienkotvorné médiá a referendum

8. december 2014 / Rodina ...

Mienkotvorné médiá a referendum

Prezident vyhlásil referendum k ochrane rodiny a manželstva ako unikátneho zväzku muža a ženy. Po skúsenostiach s prehrou homoloby v Chorvátsku SME nenecháva nič na...

Vymývanie mozgov

26. december 2014 / dokumenty, štúdie

Vymývanie mozgov

Portál POSTOY pred nedávnom uverejnil rozsiahly článok o dokumente Brainwash (Vymývanie mozgov), ktorého autorom je nórsky komik Harald Eia. Tento dokument vznikol len pred...

Manželstvo ako dar

6. marec 2014 / z domova...

Manželstvo ako dar

Čo hovoria účastníci posledného realizovaného víkendu pre bezdetných manželov? Ahojte priatelia, spolu s manželom sme sa zúčastnili víkendu na...

N