SpäťÚvod / Články / Aktuality / z domova... / List rodičom 2
5 minút radosti s Evangelii GaudiumNárodný týždeň manželstva 2015

List rodičom 2

19. november 2014 / Anastázia Strečková

Vytlačiť Vytlačiť
List rodičom 2

Na jeseň minulého roku sme informovali o iniciatíve rodičov z Banskej Bystrice, ktorí zostavili svoje dôvody pre zasadenie sa za ochranu rodiny a dieťaťa.

Ich RODIČOVSKÝ LIST doplnený petíciou bol zasielaný na viaceré štátne inštitúcie z celého Slovenska.

 


 

Dnes prichádzajú mladé rodiny s LISTOM PRE RODIČOV 2 - aby informovali širokú verejnosť o aktuálnych problémoch a zákonoch ohrozujúcich rodinu. V závere článku si môžete stiahnuť znenie listu vo viacerých formátoch vhodných pre tlač.

 

Milí rodičia, starí rodičia          

a všetci vy, ktorým záleží na rodine a na šťastí našich detí

Dovoľujeme si Vás po roku znova osloviť prostredníctvom listu. Zápas za záchranu rodiny stále trvá a je dôležité, aby sme sa doň zapojili všetci, každý svojím spôsobom, kým je to ešte možné.

Povzbudzujeme vás teda k modlitbe za požehnanie všetkého dobrého a pozývame vás prečítať si nasledujúce riadky (nakoľko najsledovanejšie médiá mnohé fakty zamlčiavajú alebo skresľujú), aby ste aj svojou informovanosťou v tejto oblasti prispeli k novej evanjelizácii a dokázali sa slobodne vyjadriť za DOBRO RODINY, za to, čo je prirodzene dobré.

Keď hovoríme o ochrane rodiny, máme na mysli najmä ochranu manželstva ako jedinečného zväzku medzi mužom a ženou (čo je od septembra 2014 zakotvené aj v Ústave SR) a ochranu detí, resp. zachovanie slobody vo výchove detí a zdôrazňovanie prirodzeného práva dieťaťa na život, ale i práva vzniknúť v milujúcom objatí muža a ženy, byť vychovávané v ich láskyplnom vzťahu, poznať svojich biologických rodičov i širšiu rodinu.

 

Absurdnosti ticho prichádzajú

Vyššie uvádzané hodnoty sú celkom prirodzené a napriek tomu sa za ne musíme dnes postaviť a obhájiť si ich pred inými, umelo vytváranými teóriami.

Snáď práve preto sa môže zdať všetko to dianie „okolo nejakých práv rodiny a detí“ prehnané a neopodstatnené. Áno, je to skutočne paradoxné – z rôznych zdrojov sa na nás valia také absurdnosti, až sa nám rozum zastavuje a povieme si: „To sa predsa nemôže presadiť“. Ďalej si žijeme svoj pokojný život. A tie absurdnosti sa potichu schvália.

Už dnes sa rodová ideológia na Slovensku podporuje a šíri.Svedčí o tom napríklad

  • nový vzor prihlášky na vysokú školu2, ktorý namiesto „otca a matky“ hovorí len o „rodičovi a rodičovi“,
  • alebo aj „rodovo citlivé“ bábkové divadlo pre deti, kde sa z Aničky stala faganička a z Tonka babec,
  • náš Šlabikár v ktorom sa texty o tradičnej rodine, ktorú tvoria otec, mama a deti, nachádzajú len pri dvoch písmenách: T a Ľ a v ostatných prípadoch sú deti len s otcom alebo len s mamou, prípadne s dvoma oteckami,
  • fakt, že divadelný festival Drama Queer s ústrednou témou životov ľudí s menšinovou sexuálnou orientáciou spolufinancuje Ministerstvo kultúry SR3...

Ďalším dôkazom je zákazka Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny z r. 2014 v hodnote viac ako 550 tisíc € 4 na vytvorenie mediálneho priestoru pre publicitu a propagáciu rodovej rovnosti. A keď o rok, o dva príde predškolák zo škôlky a povie, že si nie je istý, či je chlapec alebo dievčatko uväznené v chlapčenskom tele (takéto učenie sa snaží rodová ideológia pretlačiť do základných aj materských škôl), bude už neskoro.

To je len niekoľko situácií, náčrt praktických, reálnych dôsledkov uplatňovania teórií ako: ideológia rodovej rovnosti, sexuálna výchova pre najmenších, LGBTI lobby, ...

 

Význam pojmov

Rodová ideológia (= RI, ideológia rodovej rovnosti, gender ideológia5) je založená na niekoľkých pilieroch – klamstvách: nejde v nej o rovnosť mužov a žien, ale o zvrátenú myšlienku, že muž a žena sú doslova „rovnakí“ (opak je vedecky dokázateľný a dokázaný). RI hlása, že ľudia sa síce rodia s nejakým „pohlavím“ (v angličtine „SEX“), ale svoj „rod“ (v angličtine „GENDER“) si môžu slobodne vybrať (v Austrálii dnes rozoznávajú už 23 rodov!6).

LGBTI osoby = lesby, gejovia, bisexuáli, transsexuáli, intersexuáli – skupina ľudí, ktorí čoraz intenzívnejšie bojujú za „svoje práva“ a ich agenda je aj oficiálne podporovaná štátom (SR vyčleňuje ročne z rozpočtu desiatky tisícov eur na ich aktivity7).

Vyššie spomínané teórie obsahujú viacero paradoxov.

Na jednej strane sa odvolávajú na dodržiavanie práv, na rovnosť ľudí a nediskrimináciu LGBTI osôb [1] a na druhej strane vytváraním umelej ochrany LGBTI môže dôjsť k znevýhodňovaniu ostatných. Čo sa týka diskriminácie, resp. tolerancie, na to je odpoveď jasná – úctu a ochranu si zasluhuje každý človek bez rozdielu, bez ohľadu na rasu, náboženstvo, sexuálne cítenie, ...

Ani naše snaženie nie je namierené proti osobám! Chceme s úctou, láskou a múdrosťou pristupovať ku všetkým, ale to neznamená, že priznáme osobitné práva LGBTI osobám a necháme si nanútiť učenie LGBTI agendy a rodovej ideológie (ďalej len RI).

Avšak presne o to aktivistom RI ide. Nanútiť a presadiť ich myšlienky tým, ktorí sú najľahšie manipulovateľní – našim deťom.

Ak to nebudeme rešpektovať, ak sa naše dieťa v škole nezúčastní povinnej sexuálnej výchovy, môže nás to stáť peňažnú pokutu alebo aj väzenie (ako sa to deje už v zahraničí). Ak zamestnanec vyjadrí svoj nesúhlas s RI, môže ho to stáť miesto vo firme.[2] Kam to až vedie, môžeme vidieť už aj v zahraničí8.

Volanie po sexuálnom oslobodení nachádzame vo významnej miere už v 60-tych rokoch minulého storočia. Vtedy sa docielilo, aby každý druh voľnej lásky medzi mužom a ženou bol spoločensky akceptovateľný. Dnes sa samozrejme logicky žiada, aby bol akceptovaný a zákonom chránený akýkoľvek druh sexuálneho zväzku...

 

Štýl práce a prístupu

Dôležité je uvedomiť si, aké zbrane používajú aktivisti rodovej ideológie a homolobby na masírovanie vedomia i podvedomia spoločnosti a nenechať sa nimi zviesť. Nevynímajúc klamstvo a pretvárku, peniaze a moc, využívajú tzv. salámovú metódu.

Keby dnes vyhlásili, že chcú pre homosexuálov uznať manželstvá a tiež adopcie detí, resp. možnosť nechať si dieťa na objednávku vynosiť v maternici surogátnej matky [3], sotva by to hlasovaním prešlo. Preto žiadajú najprv „len“ registrované partnerstvá, o pár rokov uznať homosexuálne manželstvá, potom umožniť adopciu detí homosexuálnymi pármi, neskôr aj všetky reprodukčné práva...

Popri tom postupne dosahujú:

  • že už v materských školách je vyučovaná sexuálna výchova v LGBTI zafarbení (aby sa deti zbavili "homofóbie" a "stereotypných prístupov" k sexuálnym vzťahom),
  • že drvivá väčšina obyvateľstva je v praxi často diskriminovaná kvôli menšine [4],
  • že sa presadzuje RI a ľudia s iným názorom sú perzekuovaní a trestne stíhaní.

Takto postupne, krok po kroku, rok po roku, sa legalizujú také zákony, ktoré by obyvateľstvo naraz nestrávilo.

Musíme podotknúť, že kým na Slovensku nemáme zavedený štatút registrovaného partnerstva, nie sme k ničomu zaviazaní, EÚ nám ho nemôže nanútiť. Ale ak ho už raz prijmeme, práva a povinnosti jemu patriace nebudú záležať iba na našom parlamente, ale viaceré nám nadiktujú zvonku Európsky súd pre ľudské práva a Európsky súdny dvor.

 

Dieťa "vyrobené" na objednávku

Dostali sme sa k ďalšiemu paradoxu. Homosexuáli, transsexuáli, ... (v niektorých krajinách už aj pedofili) bojujú za „svoje“ práva, vyjadrujú túžbu vychovávať deti, a chcú nie len adopcie, ale už aj „vlastné“ (aspoň čiastočne) deti. Dôsledkom uplatňovania týchto práv je však paradoxne hrubé šliapanie po právach bezbranného dieťaťa.

Dieťaťa, ktoré bolo „vyrobené“ na objednávku. Miroslav Mikolášik vo svojom blogu9 píše o hormonálnej búrke pri odlúčení dieťaťa od matky (ktorá ho vynosila a porodila) a cituje českého psychiatra Radkina Honzáka: „Pri porušení procesov pripútavacej väzby stúpa u dieťaťa hladina stresového hormónu kortizolu, čo sa nepriaznivo odráža tak na aktuálnom stave, ako aj na ďalšom vývoji nového jedinca, pretože dochádza k chronickým a niekedy nezvratným zmenám vo funkcii aj v štruktúre mozgu.“

Náhradnej matke neostane ani dieťa, ani väčšina peňazí z tohto obchodu.10 Ako sa vôbec dá hovoriť o podpore „práv“ niekoho, keď ich dosiahnutím sa dieťa stáva tovarom?!

 

Vplyv neprirodzenej sexuálnej výchovy už od narodenia

Tretí významný paradox je ukrytý v snahách šíriteľov RI, ktorí, „sledujúc najlepší záujem dieťaťa“, podporujú sexuálnu výchovu a sexualizáciu od raného detstva a pod rúškom slobody pretláčajú výchovu a vzdelávanie detí v súlade s rodovým scitlivovaním. V skutočnosti sa však dieťa stáva obeťou, je ukrátené o čisté detstvo a čaro dospievania, tápe vo vlastnej sexuálnej identite a narušený psychický vývoj môže mať u neho v neskoršom veku katastrofálne následky.

Odborné stanovisko k „rodovému scitlivovaniu“ ponúka Vyjadrenie a výzva lekárov,psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí,11 ktoré podporilo už 299 signatárov:

„Primárnym cieľom rodového scitlivovania sú predovšetkým deti a mládež. Podľa rodovej ideológie má štát prostredníctvom výučby a výchovy v školách deťom rozrývať či rozkývavať ich (vrodeným pohlavím danú) rodovú identitu, a to od čo možno najnižšieho veku. To sa má dosiahnuť najmä vnesením novej, „sexuálne korektnej” výchovy do školských osnov. Dieťa sa má oboznamovať s rôznymi formami sexuálnych prejavov, aby si potom mohlo „slobodne” vybrať svoju rodovú identitu. Z odborného, medicínskeho i psychologického hľadiska je experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa neprípustné (o neetickosti takého počínania ani nehovoriac). Platí to najmä v takej citlivej oblasti, akou je sexualita. O to viac, že pochybné zásahy do prirodzeného vývoja dieťaťa môžu vyvolať neželané duševné poruchy, poruchy správania, úzkostné stavy, depresie a iné. V spojitosti s rodovým scitlivovaním detí sa otvára otázka vyvolania poruchy rodovej identity. Odmietame sociálne experimentovanie s duševným zdravím dieťaťa. Vystavovať dieťa „rodovému scitlivovaniu“, nech už sa koná prostredníctvom vychovávateľov, pedagógov, inštitúcíí alebo médií, je z nášho odborného hľadiska neospravedlniteľné. Každý neprirodzený zásah do vnútorného vývoja dieťaťa v úsilí pretvoriť alebo indoktrinovať ho podľa želania ideológie predstavuje vážnu formu duševného násilia a porušenie medzinárodných konvencií práv dieťaťa.“ (pozn.: o tejto iniciatíve sme písali aj na ZAOSTRI - TU)

O čo v skutočnosti ide pri „rodovom scitlivovaní“, sa môžete dozvedieť aj z rozprávania Prof. MUDr. Evy Grey, PhD.12

 

Svätý Otec František k problematike hovorí13:

„V hre je identita a prežitie rodiny: otca, matky a detí. V hre je život mnohých detí, ktoré budú dopredu diskriminované a obrané o možnosť ľudského dozrievania, ktoré sa podľa Božej vôle má uskutočňovať s jedným otcom a s jednou matkou. V hre je úplné odmietnutie Božieho zákona, vpísaného do našich sŕdc.“ (Buenos Aires, 22.6.2010) „V tejto súvislosti by som chcel vyjadriť svoje odmietnutie akéhokoľvek výchovného experimentovania na deťoch. Hrôzy manipulácie s výchovou, ktoré sme už zažili vo veľkých genocídnych diktatúrach 20. storočia, nevymizli.“ (11.4.2014)

 

Situácia na Slovensku

Na Slovensku sú v súčasnosti snahy zaviesť vyššie spomínané teórie do praxe14 prostredníctvom oficiálnych dokumentov, akými sú

  • Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku,
  • najnovšie aj Stratégia rodovej rovnosti,
  • a Akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014 - 2019.

Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku (ďalej len „Stratégia“), ktorej príprava začala už v apríli 2013, kvôli rozporuplnému, ideologicky ladenému obsahu a vďaka aktivite mnohých dobrovoľníkov, mimovládnych organizácií a odborníkov zo spoločenského i politického sveta zatiaľ schválená nebola. Ide o veľmi dôležitý dokument, ktorého implementácia sleduje dlhodobé ciele, okrem iného aj šírenie LGBTI agendy a RI, presadzovanie nadštandardných práv pre LGBTI osoby, zavádzanie predčasnej sexuálnej výchovy do škôl. Skutočné práva (napr. právo na ochranu života od počatia po prirodzenú smrť, práva rodičov, sloboda myslenia, sloboda svedomia, náboženského vyznania) sú zámerne vynechané a niekoľko desiatok pripomienok vypracovaných mimovládnymi organizáciami15 a podpísaných tisíckami občanov SR je ignorovaných. O definitívnej podobe Stratégie sa má rozhodnúť v decembri 2014.

Konferencia biskupov Slovenska k tejto problematike vo vyhlásení16 z 18.6.2014 hovorí:

„Stratégia je dokument neúplný a ideologicky zaťažený. Z viacerých príloh je zrejmé, že výrazne napomáhajú šírenie rodovej ideológie v našej spoločnostia zavedenie registrovaných partnerstiev. Takýmto spôsobom dochádza k zmrzačeniu rodín a ich rozvratu.“

Tu treba zdôrazniť, že mnohé skupiny LGBTI osôb sa dištancujú od akýchkoľvek snáh rozvrátiť rodinu. Ľudia sú rôzni a väčšina homosexuálov nemá potrebu prežívať svoju sexualitu tak, aby potrebovali k tomu priznať nejaké nadštandardné práva. Dokazuje to aj svedectvo jedného z predstaviteľov francúzskeho hnutia La Manif Pour Tous (francúzske hnutie, ktoré bojuje za rodinu), ktorý vyzýva politikov, aby odlišovali homosexuálov a homo-lobby. Vo svojom vystúpení počas októbrovej demonštrácie v Paríži vyslovene povedal: „Dámy a páni politici, majte odvahu povedať nie lobby, ktorá vás manipuluje! My homosexuáli odmietame byť príčinou zákona, ktorý zabije rodinu!“17

RI obsiahnutá v oboch stratégiách i v akčnom pláne môže výrazne narušiť vzťahy medzi mužmi a ženami, ako aj prirodzenú rodinu. Zároveň požaduje zdroje financovania, ktoré sú potrebnejšie pre iné priority.

Preto viaceré organizácie zásadne odmietli tieto texty a žiadali, aby boli materiály stiahnuté na prepracovanie. Napriek zaslaniu pripomienok a ich podpore veľkým množstvom ľudí tieto materiály boli v októbri 2014 schválené vo Výbore pre rodovú rovnosť aj v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Aj preto sa dobrovoľníci, ktorým záleží na rodine a na šťastí našich detí sformovali do občianskej iniciatívy Aliancia za rodinu18 a úspešnou petíciou vyzberali vyše 400 000 podpisov občanov SR. Žiadali vyhlásenie referenda o ochrane rodiny so 4 otázkami:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná ochrana, práva a povinnosti, ktoré sú  právnymi normami k 1.3.2014 priznané iba manželstvu a manželom (najmä  uznanie, registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča)?

4. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Hoci Ústavný súd vyhlásil 3. otázku za protiústavnú, referendum sa bude konať s ostatnými troma otázkami. Týmto Vás chceme povzbudiť k účasti na referende a poprosiť o šírenie osvety v tomto smere (prikladáme aj názory a povzbudenie viacerých známych osobností19).

(celé znenie listu na stiahnutie - TU)

 

Ďakujeme Vám za modlitbovú podporu a o príklad osobného života.

Kresťanské rodiny zo Slovenska

Ďalší informačný materiál - na stiahnutie:

___________________________________

1  http://szitova.blog.sme.sk/c/337489/Bude-vlada-Slovenskej-republiky-chranit-tradicnu-rodinu-pokrac.html

2  Prihláška na VŠ  https://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/

3  R. Ocilková - blog  http://ocilkova.blog.sme.sk/c/343975/Moji-najlepsi-priatelia.html

4  Úrad pre verejné obstarávanie  http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/245838

5  Gender https://www.youtube.com/watch?v=G0KgJABgRf0https://www.youtube.com/watch?v=rZe2jNFO2Bo

6  23 rodov v Austrálii:  horcicnezrnko.sk/Gender.html   ahttps://www.humanrights.gov.au/lesbian-gay-bisexual-trans-and-intersex-equality

    a  http://www.hlavnespravy.sk/kuby-sa-na-slovensku-stetla-s-nepochopenim-u-liberalnych-a-sexualnych-extremistov/154793/

7 Štúdia  www.instituteofleoxiii.org/content/štúdia-uv-platí-417-917-eur-na-podporu-kultúry-smrti

8  Ohrozenia  http://www.alianciazarodinu.sk/preco-chranit-rodinu/ohrozenia/

9  M. Mikolášik – blog  http://mikolasik.blog.sme.sk/c/367723/dieta-na-objednavku.html

10  Náhradné matky v Indii  http://zivot.azet.sk/clanok/14801/najlacnejsie-maternice-homosexuali-a-neplodne-pary-si-chodia-po-deti-do-indie   11  Vyjadrenie odborníkov rodovescitlivovanie.wordpress.com

12  Eva Greyhttp://www.netlive.sk/index.php/video/181-rodove-scitlivovanie-s-evou-grey

13  Sv. otec: Deti potrebujú otca a matku  https://www.youtube.com/watch?v=VHK0Sqe1BtM

14 http://ludskeprava2014.sk/   15  Pripomienky  http://www.hfi.sk/images/zbornik_strategia.pdf

16  Vyhlásenie k šíreniu rodovej ideológie  http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140618026

17  Francúzsko  http://www.postoy.sk/comment/39818   18  Aliancia za rodinu  www.alianciazarodinu.sk

19  http://www.postoy.sk/content/anketa-referendum-o-rodine-ma-zmysel-aj-ked-bolo-okliestene[1] Argumenty LGBTI osôb o dedení a o  informovaní o zdravotnom stave sú zavádzaním. V súčasnosti ani manželia nemajú zo zákona právo dozvedieť sa o zdravotnom stave svojho manžela za jeho života bez jeho výslovného súhlasu. Informácie môže lekár podať iba osobe s plnomocenstvom a po smrti aj osobám žijúcim s pacientom v trvalej domácnosti či potomkom. Právo na dedenie majú podľa slovenských zákonov aj iné osoby, deti a aj osoby žijúce so zomrelým v trvalej domácnosti. Súčasný zákon nevylučuje z dedenia homosexuálneho partnera, ktorý žije s inou osobou v trvalej domácnosti. Zákon tiež garantuje, že všetci môžeme jednoduchým spôsobom napísať závet v prospech akejkoľvek osoby, a teda aj svojho partnera.

[2] Aj v SRod r. 2013 platí novela Trestného zákona, ktorá zaradila medzi osobitné motívy, ktoré zvyšujú tresty aj osobitný motív nenávisti sexuálnej orientácie. Prečo je nenávisť voči homosexuálovi prísnejšie trestaná ako nenávisť napr. voči kresťanovi, alebo zdravotne postihnutému a čo konkrétne sa pod výrazom „nenávisť“ myslí, nie je špecifikované. Zákon teda otvára dvere obviňovaniu a udávaniu na základe subjektívnych pocitov.

[3] Surogátne materstvo = služba poskytovaná v niektorých krajinách na žiadosť bezdetným párom, pričom vhodná a daným párom vybraná žena vynosí dieťa z darovaného oplodneného vajíčka alebo je zároveň aj biologickou matkou, no dieťa ide okamžite po pôrode do starostlivosti žiadateľov.

[4] Na margo zmeny v tlačive prihlášky na VŠ, kde boli v súlade s rodovou ideológiou pojmy „otec“ a „matka“ nahradené bezpohlavnými pojmami „rodič“ a „rodič“, v niektorých krajinách aj „rodič 1“, rodič 2“, poznamenal jeden muž veľmi trefne: „Ja nechcem byť diskriminovaný ako „rodič 2“. Ja som otec!“ To vystihuje aktuálnu situáciu – kedy sa jedni bránia proti diskriminácii, no v skutočnosti a v dôsledkoch sú diskriminovaní tí druhí.

Autor: Anastázia Strečková
Diskusia (0)
Zatiaľ žiadny komentár
Nový komentár
Pridať príspevok
Registrovať sa môžete TU. Prihlásiť sa môžete TU.
Podobné články

Vymývanie mozgov

26. december 2014 / dokumenty, štúdie

Vymývanie mozgov

Portál POSTOY pred nedávnom uverejnil rozsiahly článok o dokumente Brainwash (Vymývanie mozgov), ktorého autorom je nórsky komik Harald Eia. Tento dokument vznikol len pred...

Manželstvo ako dar

6. marec 2014 / z domova...

Manželstvo ako dar

Čo hovoria účastníci posledného realizovaného víkendu pre bezdetných manželov? Ahojte priatelia, spolu s manželom sme sa zúčastnili víkendu na...

Ako zaujať?

4. február 2013 / z domova...

Ako zaujať?

"Neviem ako, ale podarilo sa mu zaujať moju pozornosť." Hovorí chlapec, ktorý sa v roku 1858 stretol s Jánom Boscom, a ktorého život sa odvtedy úplne zmenil. Don...

Tehlička pre deti v Južnom Sudáne (2017)

28. február 2017 / z domova...

Tehlička pre deti v Južnom Sudáne (2017)

Dvanásty ročník zbierky TEHLIČKA, organizuje SAVIO, 28. 2. - 31. 7. 2017 Južný Sudán ... ozbrojené strety, ktoré začali v roku 2013 doposiaľ zanechali...

N